Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Алтернативи на банковите
инструменти

   

Вносителите и износителите ежедневно се сблъскват с несигурност, тъй като обменните курсове се колебаят, клиентското търсене се развива, а конкурентите адаптират своите стратегии. Намирането на правилните методи за постигане на увереност в търговската Ви дейност, става все по-важно. На челно място в списъка са гарантирането на плащанията и управлението на работния капитал, които Вашите инвеститори, а също и Вашите клиенти и доставчици, очакват.

Много компании зависят изцяло от банката си, за да им се даде финансова подкрепа и възможности за търговия. Въпреки че това да имате една точка за контакт си има своите предимства, разходите може да са високи и да има по-малко гъвкавост. По-важното е, че Вашият работен капитал може да е ограничен. Таксите, начислявани от Вашата банка или друг доставчик, също може да са високи, което оказва натиск върху маржа, който очаквате да спечелите. Използването на Вашата банка може да има влияние върху други банкови инструменти.

Използването на обезпечения и гаранции ще Ви даде повече контрол и по-голяма гъвкавост при използването на финансите. Възможно е за Вашия бизнес алтернативен акредитив или гаранция за плащане от застраховател да се окажат по-подходящото решение. Гаранциите с приспадане и гаранциите за авансови плащания предлагат конкурентни цени и подкрепят Вашите договорни задължения, като същевременно освобождават Вашите банкови инструменти.

Най-важното е, че гаранциите няма да ограничат работния Ви капитал или Вашите банкови инструменти. Те ще се третират по-скоро като „условни задължения“, отколкото като задължения към банката, което означава, че са „задбалансови“.

Можем да посрещнем нуждата от алтернативи на банковите инструменти с портфолио от гаранции, които са специално предвидени да подпомагат външната търговия. Това са практически отговори, които Ви дават свободата да търгувате уверено.

Имате повече контрол

Осигуряването на гаранции носи значителни ползи на компаниите в много сектори. Гаранциите  са правни сделки, при които поръчителят поема задълженията на трета страна към кредитора. Те се използват като алтернатива на банковите заеми и могат да бъдат от съществено значение за договорите в публичния сектор. Ние предоставяме  широка гама от гаранции и обезпечения, за да можете да изпълните задълженията си при много видове правни сделки. Нашите договорни гаранции, митнически гаранции и екологични гаранции ще подпомогнат  Вашия процес на продажби и ще отговорят на изискванията при подаване на оферти и участие в тръжни процедури. Работейки с нас,  Вие ползвате опита на специалистите на Euler Hermes, които ще изготвят оптималните за Вашите бизнес и пазари споразумения. Нашите гаранции и обезпечения се базират на рейтинг AA- от Standard & Poor's.