Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Гаранции за сключване на договор за производство

   

Когато местната валута е слаба, това често дава възможност за износ на даден пазар. Може би не сте очаквали да получите поръчка от чужбина, но ето че идва момент, когато икономиката изглежда слаба, прави се контакт и се появява шанс да спечелите нов клиент и да получите приходи.

Такова събитие може да доведе до нови планове и стратегии за растеж в чужбина. Една от първите стъпки, които трябва да се предприемат, е да се открият предизвикателствата и препятствията, които пречат на успешното изпълнение на получените поръчки.

Натискът върху паричния поток със сигурност е сред тях. Цикълът на поръчките и плащанията може да е по-дълъг, отколкото при вътрешната търговия. Може да имате притеснения относно кредитоспособността на клиента, а и той също може да има притеснения - ще можете ли да изпълните поръчката, както е зададена, ще може ли Вашата компания да спази договорените условия? Срокът на сделката може да е няколко години, което още повече усложнява изчислението.

Това е моментът, в който гаранциите изиграват своята роля. Всеки етап от търговския цикъл се подпомага от специфичен вид гаранция - от оферирането за даден договор до гаранциите за изпълнение, които имат срок след крайната дата на договора и по време на гаранционните периоди. Ще трябва да решите дали да използвате гаранция при поискване или условна гаранция, които дават различни нива на защита на всяка страна.

И така, как да използвате гаранцията? Когато използвате гаранция за първи път, потърсете съвет. Макар че принципите са лесни за разбиране, подробностите трябва да са съобразени с Вашата ситуация и сделките, които договаряте. Нашият екип от експерти е готов да Ви консултира и подкрепя във Вашите бизнес сделки. Свържете се с нас и научете повече за нашите гаранции за производители.

Управлявайте кредитните линии и защитете паричните потоци


Големите договори водят до много видове несигурност, което изисква ефективно финансово планиране, ако рисковете трябва да се управляват. Гаранциите са основен инструмент за управление на риска, които, когато се използват по подходящ начин, ще допринесат за увереност във Вашите отношения с купувачи и доставчици. Възможно е и да установите, че някои големи договори изискват гаранция за изпълнение. Ние можем да предложим гаранции при външната търговия, използвайки нашата глобална мрежа, за да Ви дадем познания и информация за местните рискове, както и за защитата на самата гаранция. Можете също така да се възползвате от други видове гаранции, като например за доставки и услуги или гаранции за изпълнение и гаранции за поддръжка, които покриват дефекти, установени по време на гаранционния период. Когато работите по големи договори, Вашият бизнес ще бъде по-стабилен, ако използвате нашите гаранции при строителство и производство.