Поемане на обществени
поръчки

 

Да се знае как да се използват гаранциите за изпълнение,  е от решаващо значение за всеки бизнес, който планира да работи с публичния сектор, особено по строителни проекти. Рисковете - най-вече при работа в чужбина - са винаги големи. Много проекти са засегнати от непредвидени събития - от метеорологичното време до неизпълнение от страна на доставчик или забавяне на доставката на основни материали.

Целта на гаранцията е да намали несигурността и да гарантира сигурност на финансовите аспекти на договора, така че всички страни да имат добри условия и проектът да бъде завършен. Гаранцията за изпълнение се предоставя от изпълнителя на възложителя, като покрива щетите, които клиентът Ви може да понесе, ако Вие (като изпълнител) не можете да изпълните своята страна от сделката. Гаранцията за плащане защитава работниците, доставчиците на материали и подизпълнителите от неплащане. И двата вида гаранции са от съществено значение за спечелването на обществени поръчки.

Други видове гаранции може да бъдат използвани, за да се помогне на Вашия бизнес да спечели и да се възползва от значими договори с публичния сектор. Гаранцията за авансово плащане например ще обезпечи средствата, платени от изпълнителя преди започването на работата. Гаранцията за участие в търг защитава възложителя на проекта, ако офертата не бъде уважена. В много договори в публичния сектор по закон може да се изисква офертна гаранция, гаранция за плащане или гаранция за изпълнение.

Имаме световен опит в работата с гаранции в строителството, производството и други сектори, където се изпълняват обществени поръчки. Използвайки познанията си за динамиката на търговията и фините детайли на управлението на гаранциите по цял свят, ние вземаме тези прости принципи и изготвяме споразумения, които са съобразени с Вашите нужди.

Намалете риска и осигурете защита!

Работата с публичния сектор води до нови финансови предизвикателства за изпълнителите и доставчиците. В много случаи, особено при големи проекти, Ви се налага да работите с други организации. Ние можем да Ви помогнем да изградите успешни партньорства, за да можете да спечелите тези сделки. Използвайки нашите гаранции с висока репутация, основаваща се на рейтинг AA- от Standard & Poor's, Вашият финансов риск ще бъде смекчен. Също така можем да подпомогнем Вашия екип от търговци да анализира рисковете, така че гаранционното покритие да е подходящо за всеки отделен договор и да отговаря на изискванията на клиента Ви от публичния сектор. Експертите от нашата глобална мрежа от офиси предоставят задълбочени познания и опит в местните условия и нормативната рамка, така че да можете уверено да оферирате нови договори на всеки пазар.