Privaatsusavaldus

Allianzi kontserni kuuluv Euler Hermes on maailma juhtiv ettevõtetele krediidikindlustuslahenduste pakkuja, kellel on filiaale ja sidusettevõtteid Euroopas ning kogu maailmas. Euler Hermes pakub ettevõtjate vahel finantstooteid ja -teenuseid, et aidata klientidel kogu maailmas tarku majandustehinguid teha ja oma majandustegevust arendada.

 

See privaatsusavaldus kehtib järgmise ettevõtte suhtes: 

 

Euler Hermes Eesti, Baltic HUB in Finland
Euler Hermes SA, Suomen Sivuliike
Mannerheimintie 105
FI-00280 Helsinki
(“Euler Hermes”, või „meie")

 

Ettevõttes Euler Hermes suhtume teie isikuandmetesse vastutustundlikult. Selles privaatsusavalduses selgitatakse, millist liiki isikuandmeid teie kohta kogume, kuidas ja miks neid kogume ja kasutame ning kui kaua neid säilitatakse. Selgitame ka teie õigust tutvuda nimetatud andmetega, lasta neid parandada või keelata andmete töötlemine (sealhulgas taotleda kohaldatavate õigusnormide kohaselt nende kustutamist).

Palun lugege see avaldus hoolikalt läbi. Küsimuste korral võtke meiega ühendust privacy.fi@eulerhermes.com.

1. Üldine teave 

1.1 See lõik puudutab kliente, maaklereid, agente ja kolmandaid isikuid, samuti meie veebisaite külastavaid isikuid. 

1.2 Kas Euler Hermes on andmete „vastutav töötleja“? Mida see tähendab?
 
Jah, Euler Hermes on kohaldatavates õigusaktides (konkreetselt ELi andmekaitse üldmääruses) määratletud kui „vastutav töötleja”. See tähendab, et Euler Hermes on juriidiline isik, mis haldab kogutud isikuandmeid, ja on seadusega kohustatud kehtestama eeskirju, menetlus- ja tegevuskorda nimetatud andmete kaitsmiseks ning austama nende isikute õigusi, kelle andmeid kogutakse. 

1.3 Millist liiki isikuandmeid Euler Hermes teie kohta kogub?

Olenevalt teie esitatud teabest või valitud eelistustest võib Euler Hermes koguda teie kohta järgmistesse kategooriatesse kuuluvaid isikuandmeid.

 • Andmed, mida meile esitate, nt meie teenuste saamiseks end registreerides, nagu teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber, ametikoht, ettevõtte nimi. 

 • Kui külastate meie veebisaiti, kogume teie kohta teavet, kasutades küpsiseid. Küpsis on väike andmehulk, mis salvestatakse teie seadmesse ja mis võimaldab meil teie brauserit ära tunda, kui meie veebisaiti uuesti külastate. Kasutame küpsiseid teile kasutajasõbraliku, ohutu ja efektiivse veebisaidi ning teie vajaduste ja huvidega kohandatud teenuste pakkumiseks, nt brauseri kasutamise kogemuse kohandamiseks või teile suunatud (kolmandate isikute) reklaami pakkumiseks. Lisateabe saamiseks küpsiste kohta lugege allpool küpsiseid käsitlevat lõiku (2.2).

 • Saame teavet kolmandatelt isikutelt (nt infoteenuste pakkujatelt) või avalikest allikatest (nt äriregistritest).

1.4 Millistel eesmärkidel ja millisel õiguslikul alusel Euler Hermes teie isikuandmeid kasutab?

Kasutame andmeid

 • teie nõusoleku
  o oma teenuste pakkumiseks, jätkamiseks, täiustamiseks ja arendamiseks ning nende kohandamiseks teie vajaduste ja huvidega (nt teile kohandatud reklaamide pakkumiseks) 
  o teiega suhtlemiseks
  o teile Euler Hermese toodete kohta teabe ja nõuannete pakkumiseks (nt teile reklaamide saatmise teel)

 • teiega lepingu koostamiseks ja/või selle täitmiseks
  o et valmistada ette tootepakkumisi, osutada teile teenuseid ja täita kahepoolseid lepingulisi kohustusi
  o teie kasutajakontode loomiseks ja alalhoidmiseks, tehnilise toe pakkumiseks ja muudel asjakohastel eesmärkidel

 • meie õiguspäraste huvide aluse
  o teenuste pakkumiseks, jätkamiseks, täiustamiseks ja arendamiseks ning nende kohandamiseks teie vajaduste ja huvidega (nt teile kohandatud reklaamide pakkumiseks) 
  o Euler Hermese IT-süsteemide turvalisuse parandamiseks kõigi kasutajate huvides
  o teiega suhtlemiseks

 • oma õiguslike kohustuste täitmiseks
   o õiguskaitseorganite taotluste või uurimismenetluste põhjal või kohaldatavate seaduste, kohtu korralduste, valitsuse määruste või valitsusasutuste nõuete või loa alusel, kui on vaja uurida või ära hoida ebaseaduslikke tegevusi, pettuse kahtlusi, võimalikke ohte isikutele või meie reeglite või tingimuste rikkumisi või rakendada selle suhtes meetmeid 

Kui kasutame teie andmeid muudel eesmärkidel, mida ei ole selles avalduses mainitud, teavitame teid sellest ja palume vajaduse korral luba.

1.5 Kus teie isikuandmeid töödeldakse?
 
Euler Hermese kogutud isikuandmeid võidakse töödelda nii Euroopa Liidus („EL”) ja Euroopa Majanduspiirkonnas („EMP”) kui ka väljaspool, järgides alati konfidentsiaalsust ja turvalisust käsitlevaid lepingulisi piiranguid kooskõlas kohaldatavate andmekaitse õigusnormidega. Me ei avalda teie isikuandmeid osapooltele, kes ei ole volitatud neid töötlema.

Soovime teid teavitada, et ELi/EMP liikmesriikides ja muudes riikides rakendatakse erinevaid andmekaitse seadusi. Kui teie isikuandmeid edastatakse teie elukohariigist teise riiki, võidakse riigis, kuhu andmed edastatakse, rakendada teistsugusi (või vähemal määral kaitset pakkuvaid) isikuandmeid kaitsvaid õigusnorme kui teie elukohariigis. Riigiti võivad näiteks erineda asjaolud, mille korral õiguskaitseorganid võivad saada juurdepääsu teie isikuandmetele.

Kui kanname teie isikuandmeid töötlemiseks väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda, rakendame andmekaitse piisaval määral tagamiseks efektiivseid ülekandemehhanisme (nt ELi standardseid lepinguklausleid või ettevõtetele siduvaid reegleid). 

1.6 Kui kaua teie isikuandmeid säilitame? 

Me ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui see on vajalik eesmärkide täitmiseks, milleks neid koguti, või seaduslike kohustuste täitmiseks või seadustega lubatud viisil, näiteks õiguslike nõuete kaitsmiseks. Pärast seda kustutame teie isikuandmed. Individuaalsed säilitusperioodid sõltuvad isikuandmete tüübist ja nende töötlemise eesmärgist. 


1.7 Millised on teie õigused oma isikuandmete suhtes? 

Kui see on kohaldatavate andmekaitse õigusnormidega lubatud, on teil õigus:

 • tutvuda kogutud isikuandmetega, sealhulgas saada teavet andmete allikate ja kategooriate, töötlemise eesmärkide, saajate (või nende kategooriate) ja vastava säilitusperioodi kohta;
 • taotleda oma isikuandmete uuendamist või parandamist, et need oleksid alati täpsed;
 • taotleda oma isikuandmete saatmist elektroonilisel kujul endale või teisele vastutavale töötlejale;
 • taotleda oma isikuandmete kustutamist, kui neid ei vajata enam algsuses määratletud eesmärkidel, või neid töödeldi muul viisil;
 • piirata oma isikuandmete töötlemist kindlaksmääratud perioodil, näiteks kui olete vaidlustanud oma isikuandmete kasutamise, sest need ei ole täpsed, et saaksime kontrollida andmete õigsust;
 • keelata oma isikuandmete töötlemist konkreetsetel põhjustel, mis on seotud teie olukorraga ja mis on meie töötlemise õiguspärastest alustest tähtsam; ja
 • võtta igal ajal oma nõusolek tagasi, kui teie isikuandmeid töödeldakse teie nõusolekul, ilma et see mõjutaks aluseid, mille kohaselt andmeid enne nõusoleku tagasivõtmist seaduslikult töödeldi, või kui teie andmete töötlemiseks on muu seaduslik alus (nt ülimuslikud õiguspärased huvid);
 • esitada andmete vastutavale töötlejale ja/või asjaomasele andmekaitseametile kaebuse;
 • võite nende õiguste kasutamiseks meiega ühendust võtta, esitades oma nime ja e-posti aadressi ning oma taotluse eesmärgi.
      -> Data Subject Access Request Form

1.8 Kellega me andmeid jagada võime?

Me võime andmeid jagada Euler Hermese grupis, pettustevastase võitluse asutustega ja kolmandate osapooltega, mis on seotud meie tegevusega sealhulgas krediidivõimekuse hindajad, õigusnõustajad, võlgade sissenõudmise asutused ja otsinguteostajad.

2. Veebisaidid

2.1 Kuidas Euler Hermes teie andmeid kogub?

Euler Hermes kogub oma veebisaitidel ainult neid isikuandmeid, mida veebivorme täites vabatahtlikult esitate, või mida muul viisil lubate meil koguda küpsiste eelistuste kohaselt, mille valisite esmakordsel sisenemisel meie veebisaidile. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, mis juhul lõpetame teie andmete töötlemise, mille oleme kogunud sellelt veebisaidilt. Tein on võimalik oma nõusolek tagasi võtta.

2.2 Küpsised  

Küpsis on väike andmehulk, mis salvestatakse teie arvutisse või mobiilseadmesse, ja mis võimaldab veebisaidil teie tegevusi või eelistusi aja jooksul „mäletada”. Kasutame küpsiseid meie veebisaidi töökindluse tagamiseks ja teile juurdepääsu hõlbustamiseks, kogudes teavet teie seadme ning eelistuste (nt teie seadme ja brauseri) kohta. Peale selle kogume teavet teie kokkupuute kohta meie ja meie partnerite teenustega, näiteks reklaamiteenustega. Võite kasutada meie veebisaite põhimõtteliselt ka ilma küpsisteta. Kui soovite meie veebisaiti täies mahus ja mugavalt kasutada, tuleb teil küpsiste kasutamisega nõustuda. Võite igal ajal küpsiste sätteid muuta, nt oma nõusoleku tagasi võtta.

Küpsiseid on erinevat tüüpi:
(a) Sessiooniküpsis (ehk „ajutine küpsis”)

Sessiooniküpsis võimaldab meil salvestada teavet teie tegevuse kohta brauserisessiooni ajal (nt teie sisselogimisandmed). Sessiooniküpsised kustutatakse, kui sulgete oma brauseri või lahkute meie veebisaidilt. 

(b) Püsiküpsis (ehk „jälgimisküpsis”)
Püsiküpsis salvestatakse teie seadmesse brauserisessioonide vaheliseks ajaks. Need küpsised aitavad meil mäletada teie eelistusi või tegevusi iga kord, kui meie veebisaiti külastate, kuni küpsise aegumiskuupäevani. Neid küpsiseid kasutatakse ka selleks, et teid veebisaidil sisselogituna hoida. Nii pea kui küpsis on kustutatud, tuleb teil oma sisselogimisandmed uuesti sisestada. 

(c) Kolmandate osapoolte küpsis
Need küpsised määratleb kolmas osapool, kes ei ole meie veebisaidiga seotud, näiteks kolmandate osapoolte ribareklaamide või sotsiaalmeedia nuppude esitamiseks.

Kasutame oma veebisaidil järgmiseid küpsiseid. 

Küpsise nimetus

Kasutamine

Säilitamise kestus

Küpsise tüüp

GA

Google Analyticsi küpsised kasutajate eristamiseks

2 aastat

Kolmanda osapoole küpsis

Marketo

Marketo küpsised kasutajate eristamiseks

2 aastat

Kolmanda osapoole küpsis

 

3. Kolmandad osapooled

Klientidele ettevõtlusega seotud krediidilahenduste pakkumisel võime koguda teie ja teie ettevõtte kohta teavet riski hindamiseks ja jälgimiseks ning võlgade sissenõudmiseks. Kogume teavet kolmandatelt osapooltelt või avalikku teavet. Peale selle võime koguda teavet, mida meile otseselt avaldate. Kogume järgmisi andmeid.

 • Äriettevõtted: majandussektor, nimi, esindajate nimed (nt juhatuse ja nõukogu liikmed) ja teave teie krediidikõlbulikkuse kohta (nt maksete ja riskidega seotud vahejuhtumid) 
 • Füüsilisest isikust ettevõtjad või muud väheste omanikega ettevõtted: nimi, e-posti aadress, aadress, majandussektor, ettevõtlusvorm, esindajate nimed (nt juhatuse liikmed) ja teave teie krediidikõlbulikkuse kohta (nt maksete ja riskidega seotud vahejuhtumid)

4. Kuidas saate meiega ühendust võtta? 

Päringud oma isikuandmete kohta võite saata meile aadressil privacy.fi@eulerhermes.com.

5. Kui sageli seda privaatsusavaldust uuendame? 

Vaatame seda privaatsusavaldust regulaarselt läbi ja teeme selles aeg-ajalt muudatusi. Tagame, et avalduse uusim versioon on siin saadaval, ja oluliste muudatuste korral võime teile lisaks otseteavituse saata (nt e-posti teel). Seda privaatsusavaldust uuendati viimati 31.03.2018.