Wielkopolskie firmy płacą najlepiej w Polsce swoim kontrahentom

 

 

Grzegorz Błachnio
Grzegorz Błachnio Euler Hermes
Artur Niewrzędowski
Artur Niewrzędowski multiAN PR

  • Wielkopolska – firmy tu działające średnio płacą lepiej, niż w innych województwach. W lutym średnia wartość znacznie przeterminowanych należności (ponad 120 dni po terminie) wynosiła tu tylko 4,3% ich wartości, przynajmniej o połowę mniej, niż w większości pozostałych województw.
  • W ubiegłym roku liczba niewypłacalności w woj. wielkopolskim wzrosła o 63%, w okresie I-II 2019 wzrost ten nadal ma dużą skalę +40% r/r. Negatywny efekt zjawiska zmniejsza trochę forma niewypłacalności – w ub. roku blisko 70% z nich stanowiły postepowania naprawcze
  • Struktura niewypłacalności – największy procentowo wzrost kłopotów wyrażonych niewypłacalnością w sektorze handlu i usług, wciąż dużo ich jest także m.in. w sektorze produkcyjnym
  • Tradycja wielkopolskiej przedsiębiorczości sprzyja prowadzeniu działalności i rozwojowi także poza stolicą regionu i większymi skupiskami, ale także w wielu mniejszych miejscowościach. Efekt – pomimo, iż dysproporcje istnieją (m.in. w dochodzie na mieszkańca), to na tle innych województw nie są one aż tak duże


Z Programu Analiz Należności Euler Hermes, będącego największym tego typu projektem w kraju (analiza należności od 200 tys. odbiorców na kwotę blisko 40 mld złotych w skali miesiąca) wynika, iż firmy z województwa wielkopolskiego przeciętnie bardzo dobrze płacą za swoje należności. W lutym 2019 roku średni okres, po jakim odbiorcy z 12 województw regulowali swoje należności wynosił poniżej 80 dni, i w tej grupie byli odbiorcy z woj. wielkopolskiego, podczas gdy w pięciu województwach był on dłuższy. Liczy się nie tylko dobry termin obiegu należności (obejmujący m.in. najkrótsze w Wielkopolsce na tle kraju opóźnienie w spłacie zobowiązań – średnio tylko 13 dni po terminie płatności), ale też wartość zaległości i strat, jakie generują odbiorcy z tego regionu. Firmy z woj. wielkopolskiego płacą w terminie aż 86% wartości należności (najlepiej w kraju – przeciętnie wartość ta jest o rząd wielkości, czyli o 10% niższa). Ponadto – również najrzadziej generują tzw. złe długi, czyli znacznie (ponad 120 dni po terminie) przeterminowane należności, które w odniesieniu do odbiorców z tego regionu wynoszą łącznie 4,2% sumy ich zobowiązań. Jedynie firmy z trzech województw pochwalić się mogą generowaniem strat na zbliżonym, niskim poziomie (mowa o woj. lubuskim, podkarpackim i mazowieckim z ok 4,8% wartością tak przeterminowanych zobowiązań). W pozostałych województwach firmy generują trudne długi odpowiadające od 6 do 9% wartości ich zobowiązań, a w dwóch – przekraczające nawet odpowiednio 11%.

Wysoka rzetelność w regulowaniu zobowiązań przez firmy z Wielkopolski jest godna uznania w świetle danych o niewypłacalnościach, które niestety nie są pozytywne. W 2018 r. liczba niewypłacalnych firm w woj. wielkopolskim wzrosła aż o 63% r/r (z 63 firm w 2017r do 103 w 2018r.). Krzepiące jest to, że w świetle danych o obiegu należności, firmy te nie przenosiły na dużą skalę swoich problemów na dostawców, nie ma dużej eskalacji efektu domina opóźnionych płatności i trudnych długów. Ma to zapewne związek z tym, iż aż 72 ze wspomnianych 103 niewypłacalności miało w ub. roku formę postepowania naprawczego, a nie likwidacyjnego. Tym niemniej, gorsza kondycja i dyscyplina płatnicza wielu polskich firm, o czym świadczy czwarty już (w 2019r.) rok z rzędu wzrostu liczby ich niewypłacalności, przełożyła się zwłaszcza na wielkopolskie firmy handlowe (dwukrotny wzrost – z 13 do 27 niewypłacalności r/r) oraz usługowe (dwu i półkrotny wzrost z 10 w 2017 do 25 niewypłacalności w ubiegłym roku). Mniejsza na ich tle dynamika wzrostu liczby kłopotów firm budowlanych i produkcyjnych niekoniecznie świadczy o zmniejszeniu skali ryzyka w tych sektorach, ale wynika z punktu odniesienia – ich wzrostu i dużej liczby już wcześniej.

Aktualnie, po dwóch pierwszych miesiącach 2019r. pomimo tak dużego wzrostu liczby niewypłacalności przed rokiem, trend ten nie ustępuje, a dynamika niewiele się zmniejsza – obecnie jest to 40% więcej niewypłacalnych wielkopolskich firm r/r (21 w okresie I-II 2019 wobec 15 w analogicznym okresie przed rokiem). Mapa kłopotów w podziale na branże w Wielkopolsce nie zmieniła się w stosunku do ub. roku – nadal najliczniejsze są niewypłacalności firm handlowych oraz usługowych. Wpływ na to ma także znaczna skala niewypłacalności w lokalnym budownictwie już wcześniej, kilka lat temu, gdy dotknęła ona zwłaszcza wielkopolskie firmy wyspecjalizowane w pracach towarzyszących inwestycjom infrastrukturalnym – nie tylko samych prac drogowych, ale także wykonujących wodo- i rurociągi, sieci przesyłowe, kanalizacyjne etc.

Niewypłacalności obejmują niezdolność do regulowania zobowiązań wobec dostawców, skutkującą upadłością bądź którąś z form postępowania restrukturyzacyjnego.

Przypadki występowania niewypłacalności pokrywają się z mapą gospodarczą regionu. Pomimo tego, iż spośród 103 niewypłacalności w Wielkopolsce w ub. roku aż 36 z nich dotyczyło firm zarejestrowanych w Poznaniu, to na tle innych województw nie jest to dużo… Zazwyczaj w głównej aglomeracji działa (i upada…) nawet 50% i więcej firm z danego regionu. Ponadto pozostałe skupione są w wybranych centrach, skupiskach przemysłowych. Na ich tle Wielkopolska przy zachowaniu dużej roli na gospodarczej mapie przez stolicę – Poznań, nie ciąży cała ku temu ośrodkowi, a ponadto – nie jest skupiona tylko wokół większych miast województwa. Lokalna rozwinięta i pielęgnowana tradycja przedsiębiorczości sprawia, iż aktywne (i przeżywające kłopoty) są nie tylko firmy z Konina, Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego czy Piły, ale także w wielu mniejszych ośrodkach takich jak Swarzędz, Buk, Kostrzyn, Turek, Kościan, Opatówek, Mosina czy Stęszew. Świadczy to także o stosunkowo bardziej równomiernym rozwoju regionu na tle reszty kraju – zarówno pod względem infrastrukturalnym, jak i potencjału ludzkiego Wielkopolski.

 

***********


Pod pojęciem niewypłacalności rozumiemy stan faktyczny – niezdolność do regulowania zobowiązań na rzecz wierzycieli. Do końca ubiegłego roku były to upadłość likwidacyjna, jak i układowa. Po zmianie prawa, w tym roku, postępowanie układowe oddzielono, dla podkreślenia zmiany wyodrębnione postępowania naprawcze nie mają już w nazwie „upadłości”. Dla zachowania porównywalności danych bieżących z tymi z lat ubiegłych (gdy postępowanie układowe było rodzajem upadłości) nadal traktujemy łącznie wszystkie przypadki postępowań upadłościowych i naprawczych, jako niewypłacalność przedsiębiorstw. Ponadto nadal otworzenie tych postępowań oznacza dla dotychczasowego dostawcy de facto brak bieżącej płatności – z tego powodu Euler Hermes na całym świecie, pod pojęciem niewypłacalności, rozumie zarówno przypadki likwidacji firm, jak i wszczęcia w ich przypadku procesów naprawczych (jak np. objecie w USA firmy ochrona przed wierzycielami z tytułu Chapter 11).


***********

Kontakt dla mediów:

Euler Hermes
Grzegorz Błachnio
tel. 601-056-830
e-mail:
grzegorz.blachnio@eulerhermes.com

multiAN PR
Artur Niewrzędowski
tel. 509-433-874
e-mail: 
artur.niewrzedowski@multian.pl


Euler Hermes to światowy lider na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jeden z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Posiadająca ponad 100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi finansowe, wspierające zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami. Sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad 5.900 pracowników. Euler Hermes jest spółką zależną Allianz, notowaną na giełdzie Euronext Paris (ELE.PA) oraz posiadającą rating AA przyznany przez Standard & Poor’s oraz Dagong Europe. W 2016 roku skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,6 mld €, ubezpieczyła ona na całym świecie transakcje biznesowe o wartości wynoszącej na koniec 2016 roku 883 mld €..

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.eulerhermes.com, LinkedIn lub Twitter @eulerhermes


***********


W Polsce grupa Euler Hermes jest obecna od 1998 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA oferuje ubezpieczenia należności handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednocześnie druga spółka działająca na polskim rynku - Euler Hermes Collections Sp. z o.o. oferuje windykację należności, raporty handlowe, ocenę ryzyka oraz program analiz branżowych. Obsługę klientów zapewnia Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o.
 
Uwaga dotycząca stwierdzeń wybiegających w przyszłość: Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych oczekiwań oraz innego rodzaju stwierdzenia wybiegające w przyszłość, oparte na aktualnych opiniach i założeniach kierownictwa firmy, obejmujących znane i nieznane czynniki ryzyka oraz niepewności, które mogą powodować osiągnięcie rzeczywistych wyników, rezultatów lub zdarzeń mogących istotnie odbiegać od tych wyrażonych lub dorozumianych w takich stwierdzeniach. Obok stwierdzeń wybiegających w przyszłość, co wynika z ich kontekstu, wyrazy „może”, „będzie”, „powinno”, „oczekuje”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny” lub „kontynuuje” oraz podobne wyrażenia oznaczają stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Rzeczywiste wyniki, rezultaty lub zdarzenia mogą w istotnym zakresie odbiegać od przewidywanych w takich stwierdzeniach, między innymi z powodu: (i) ogólnych warunków ekonomicznych, w tym w szczególności warunków ekonomicznych w kluczowych sektorach działalności Grupy Euler Hermes oraz na kluczowych dla niej rynkach, (ii) wyników osiąganych na rynkach finansowych, w tym na rynkach rozwijających się, również ze względu na niestabilność i płynność rynku oraz zdarzenia związane z kredytami, (iii) częstotliwości oraz zakresu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym zdarzeń powodowanych przez klęski żywiołowe oraz wiążących się ze wzrostem wydatków na likwidację szkód, (iv) poziomu powtarzalności zdarzeń, (v) zakresu niespłacanych kredytów, (vi) poziomu stóp procentowych, (vii) kursów wymiany walut, w tym m.in. kursu wymiany EUR/USD, (viii) zmian w poziomie konkurencji, (ix) zmian przepisów prawa i regulacji, m.in. dotyczących konwergencji walutowej oraz Europejskiej Unii Walutowej, (x) zmian w zakresie polityk banków centralnych i/lub władz innych krajów, (xi) wpływu przejęć spółek, w tym także kwestii związanych z integracją, (xii) działań restrukturyzacyjnych, oraz (xiii) ogólnych czynników związanych z konkurencją na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wystąpienie wielu z tych czynników może być bardziej prawdopodobne lub mogą one przyjmować bardziej wyraźną postać na skutek działań terrorystycznych i ich konsekwencji. Firma nie ma obowiązku aktualizacji żadnych stwierdzeń wybiegających w przyszłość.