Gwarancje Ubezpieczeniowe Euler Hermes

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Jakie rodzaje Gwarancji oferuje Euler Hermes

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych w Euler Hermes

Gwarancja przetargowa zapłaty wadium jest to jedna z form wniesienia wadium. Zastępuje ona wadium wniesione w gotówce, co umożliwia uczestniczenie w przetargach bez angażowania własnych środków. Mają Państwo możliwość uczestniczenia w wielu przetargach jednocześnie, nie angażując środków własnych. Wykorzystując gwarancję EULER HEREMS poprawiają Państwo płynność finansową firmy. EULER HERMES jako Gwarant, w sytuacji niewywiązania się z zobowiązań przetargowych Wnioskodawcy, zobowiązuje się do zapłaty całej sumy gwarancyjnej na rzecz Zamawiającego. Średni okres obowiązywania tego typu gwarancji wynosi 12 miesięcy .
Gwarancja należytego wykonania kontraktu - przedmiotem jest zobowiązanie EULER HERMES do zapłacenia sumy gwarancyjnej w przypadku, gdy podmiot, na który Gwarancja została udzielona, nie wykonał bądź niewłaściwie wykonał zobowiązania zawarte w umowie. Decydując się na Gwarancje EULER HERMES nie blokują Państwo środków pieniężnych jako kaucji zabezpieczającej wykonanie kontraktu, jednocześnie zabezpieczają Państwo wymagany w umowie interes Zamawiającego. Średni okres obowiązywania tego typu gwarancji wynosi 24 miesiące.
Gwarancja  właściwego usunięcia wad i usterek jest zobowiązaniem EULER HERMES do wypłaty określonej sumy gwarancyjnej, w momencie, gdy po wykonaniu umowy okazało się, że wykonane prace mają wady fizyczne i nie zostały one usunięte na żądanie Beneficjenta przez Wykonawcę. Średni okres obowiązywania tego typu gwarancji wynosi 72 miesiące.
Gwarancja zwrotu zaliczki stanowi zabezpieczenie zwrotu kwoty jaką Beneficjent/Zamawiający przekazuje Wykonawcy na poczet wykonania kontraktu. Gwarancja ta jest bardzo często warunkiem wypłaty zaliczki przez Zamawiającego. Jest ona zobowiązaniem EULER HERMES do wypłaty określonej sumy gwarancyjnej w sytuacji, gdy podmiot odmówił zwrotu zaliczki w momencie, gdy doszło do niewykonania umowy. Średni okres obowiązywania tego typu gwarancji wynosi 24 miesiące.
Gwarancja środowiskowa stanowi zabezpieczenie zapłaty roszczeń, o których mowa w art. 48a ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późniejszymi zmianami), umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego:
a) decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2,
b) obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5
- w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowanie łącznie z pozostałościami z akcji gaśniczej lub usunięcie negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów. Średni okres obowiązywania tego typu gwarancji wynosi 24 miesiące.
Twoi kontrahenci mogą żądać przedłożenia gwarancji przed podpisaniem umowy. Pomożemy Ci budować trwałe i owocne relacje biznesowe oparte na poczuciu bezpieczeństwa. Jeśli wybierzesz naszą ochronę gwarancyjną, staniemy się niezależnym gwarantem Twojej firmy i weźmiemy odpowiedzialność za Twoje zobowiązania. Nasze gwarancje ubezpieczeniowe są cenione, czego dowodem jest rating AA przyznany przez agencję Standard & Poor's. Nasi pracownicy na całym świecie wykorzystują swoją wiedzę na temat rynków, pomagając w analizie ryzyka i zapewniając ochronę, której potrzebujesz. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy oraz uwzględnieniu czynników istotnych dla Twojej działalności i kontraktu, który planujesz zawrzeć, przedstawimy Ci najlepszą ofertę gwarancji. Zaoferujemy Ci gwarancję na miarę potrzeb Twojej działalności handlowej na rynkach zagranicznych, dzięki czemu zyskasz zaufanie kontrahentów na rynkach całego świata.