Zakres usług kancelarii

Kancelaria Prawna Euler Hermes, Okurowska-Minkiewicz, Maliszewski jest wyspecjalizowanym podmiotem w dochodzeniu należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

SPORY SĄDOWE – ZASTĘPSTWO PROCESOWE W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM, ZABEZPIECZAJĄCYM I EGZEKUCYJNYM

W przypadku braku efektów polubownych działań windykacyjnych, proponujemy Państwu skierowanie spraw do sądu za pośrednictwem naszej Kancelarii:

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych w dochodzeniu należności przed sądem powszechnym i w postępowaniu egzekucyjnym, przed sądami arbitrażowymi oraz w postępowaniu mediacyjnym. Kancelaria zapewnia obsługę prawną także w zakresie dochodzenia roszczeń wobec spadkobierców;

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu zabezpieczającym zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego, jak również w jego trakcie bądź po uzyskaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. W celu skutecznego zabezpieczenia należności reprezentujemy również w postępowaniach wieczystoksięgowych, w tym w szczególności składamy wnioski o wpis hipoteki przymusowej;

Reprezentujemy naszych Klientów również w sporach z zakresu prawa pracy, prawa budowlanego oraz w postepowaniach związanych z odpowiedzialnością osób sprawujących funkcje kierownicze w organach spółek. 

PRAWO CYWILNE

Kancelaria wspiera i doradza Klientom we wszelkich sprawach związanych z materią cywilistyczną. Oferujemy pomoc prawną m.in. w zakresie:

Prawa wekslowego, hipotecznego, oraz z zakresu prawnych zabezpieczeń wierzytelności (zabezpieczenia osobiste i rzeczowe, poręczenia, przelewy wierzytelności, zastaw, uznania długu);

Sporządzania opinii prawnych oraz projektów umów w obrocie gospodarczym.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą ryzyko takie jak upadłość kontrahenta, dlatego Kancelaria reprezentuje i doradza na wszystkich etapach tego postępowania, w tym w szczególności:

Doradztwo i zastępstwo procesowe na wszystkich etapach postępowania upadłościowego i naprawczego;

  • Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszeń wierzytelności i zastępstwo procesowe w postepowaniu;
  • Prowadzenie negocjacji z wierzycielami,
  • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji zadłużenia;
  • Ocena prawna skuteczności zawartych umów i skutków upadłości na zawarte zobowiązania umowne;
  • Prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem z masy upadłości majątku osoby trzeciej.

PRAWO HANDLOWE

Kancelaria oferuje pomoc i doradztwo w zakresie spraw korporacyjnych i handlowych polegające na:

Zakładaniu i rejestracji podmiotów gospodarczych, sporządzaniu umów / statutów spółek handlowych;

Przygotowywaniu projektów dokumentacji do odbycia i przeprowadzenia koniecznych zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń;

Zamknięcia roku obrotowego, udzielenie absolutorium członkom organów spółki, zmiany umowy / statutu spółki, podwyższenie kapitału zakładowego pokrywanego wkładem pieniężnym,

Prowadzenie ksiąg udziałów / akcyjnych i ksiąg protokołów, przygotowanie dokumentacji rady nadzorczej w celu zamknięcia roku,

Rejestracją zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.,

Inne bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem spółek handlowych.

 

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI BANKOWYCH

Usługi oferowane w tym zakresie skierowane są wyłącznie do podmiotów sektora bankowego. Działania windykacji należności bankowych podejmowane przez Kancelarię dostosowane są do potrzeb, wymagań i oczekiwań banku. W oparciu o wieloletnie doświadczenie, Kancelaria zapewnia szybką, fachową i kompleksową obsługę w zakresie windykacji należności bankowych. Prowadzimy w imieniu banków postępowania na podstawie bankowych tytułów egzekucyjnych. 

SZKOLENIA

Kancelaria oferuje również możliwość przeprowadzenia szeregu szkoleń z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności w zakresie zabezpieczania należności, dochodzenia ich na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

​​​​​