Euler Hermes staje się pierwszym ubezpieczycielem kredytów, który uwzględnia ryzyka ESG w swoich ratingach ryzyka kraju

Metodologia ratingu ryzyka kraju Euler Hermes obejmuje teraz powiązane z ESG ryzyka braku zapłaty przez przedsiębiorstwa, zwłaszcza ryzyka ze strony zagrożenia środowiskowego i rosnące ryzyka społeczne.

– Kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) osiągnęły punkt krytyczny w globalnej gospodarce: dla przedsiębiorstw i inwestorów jest obecnie jasne, że kwestie będą miały wpływ na wzrost, udział w rynku i zyskowność. Dla ryzyka związanego z zaległościami w płatnościach korelacja pomiędzy zaległościami w płatnościach i poważnymi zdarzeniami związanymi z klimatem (zakłócenia w łańcuchu dostaw) lub pomiędzy upadłościami i niepokojami społecznymi (grabież, strata zysku) rośnie z czasem. Źródłem nowych ryzyk związanych z płatnościami może być trudniejszy dostęp do finansowania przez przedsiębiorstwa o wyższym śladzie węglowym lub z aktywami zagrożonymi utknięciem na mieliźnie ze względu na decyzje regulacyjne.

W tym kontekście Euler Hermes postanowił powiększyć swoje ratingi krajów o zestaw wskaźników odnoszących się do zrównoważenia środowiskowego z jednej strony (blok E); i dodać do swojego ratingu ryzyka politycznego analizę nastrojów wyłaniających się z mediów społecznościowych z drugiej strony (blok S). Kwestie ładu korporacyjnego (blok G), takiej jak ramy regulacyjne i prawne oraz kontrola korupcji, są już włączone do ratingu krajów od 2003 r. Stąd Euler Hermes jest pierwszą firmą ubezpieczeniową należności handlowych, która włączyła wskaźniki ESG dla wszystkich kwestii powiązanych z ESG do swojej metodologii ratingu.

Co to zmienia w metodologii?

Metodologia ratingu ryzyka kraju Euler Hermes mierzy ryzyka związane z zaległościami w płatnościach przez przedsiębiorstwo w danym kraju z względu na warunku lub zdarzenia, które są poza jej kontrola. Składa się z trzech komponentów średnioterminowych, które mierzą zakłócenia równowagi makroekonomicznej, ryzyko polityczne i strukturalne otoczenie biznesu (SBE); a dwa dodatkowe komponenty krótkoterminowe (wskaźnik ryzyka cyklicznego i wskaźnik przepływów finansowych) umożliwiają analitykom wykrywać recesje i sytuacje kryzysowe dotykające bilansów płatniczych. Rating obejmuje ponad 140 wskaźników i jest dostępny dla 194 krajów.

Komponent SBE (który zawiera np. wskaźnik łatwości prowadzenia działalności gospodarczej i wskaźnik kontroli korupcji) zostanie teraz uzupełniony o 6 wskaźników oceniających zrównoważenie środowiskowe:

  1. Wykorzystanie energii na PKB: kilogram ekwiwalentu ropy na 1,000 USD PKB, stała PSN (parytetu siły nabywczej) z 2011 r.
  2. Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii: udział w całkowitej produkcji energii
  3. Emisje CO2 na PKB: kilogram PKB według PSN w USD z 2011 r. PKB
  4. Deficyt wody: roczny pobór świeżej wody jako procent dostępnych zasobów świeżej wody
  5. Wskaźnik recyklingu: udział w całkowitej ilości odpadów
  6. Podatność na zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi: ludzie dotknięci przez klęski powiązane z klimatem, na 100,000 ludności, średnia z 5 lat

Komponent ryzyka politycznego będzie obejmował analizę nastrojów wyłaniających się z mediów społecznościowych. Wykorzystuje algorytmy autorskich danych stosowane do obszernych zestawów danych wyłaniających się z sieci społecznościowych. Pomagają one uchwycić ryzyka niepokojów społecznych, co zostało ostatnio potwierdzone w praktyce na Bliskim Wschodzie i Ameryce Łacińskiej. Metodologia już zawierała, od czasu tzw. arabskiej wiosny, szereg wskaźników mających na celu mierzenie powszechnych nierówności i braku mobilności społecznej.

Nasza nowa metodologia ratingu ryzyka kraju ma na celu uchwycenie podatności na związane ze zmianami klimatycznymi i niepokojami społecznymi zagrożenia przedsiębiorstw, które mogą być narażone na wyższe koszty finansowania i zakłócone łańcuchy dostaw oraz przerwy w działalności gospodarczej. Małe rozwijające się państwa wyspiarskie, kraje z mieszanką energetyki węglowej lub kraje, w których ryzyko powodzi jest wysokie, znajdują się na liście obserwacyjnej ze względu na ich wpływ na transakcje handlowe B2B. Te zewnętrzne wstrząsy są często ślepym zaułkiem dla dostawców, którzy nie myślą od rozszerzeniu swojego procesu due diligence dotyczącego klientów o ryzyka związane z zaległościami w płatnościach. W przyszłości, wraz ze wzrostem świadomości, nie byłbym zdziwiony, gdyby niektóre kraje wykazywały niższe ryzyka związane z zaległościami w płatnościach dzięki skutecznym politykom przystosowawczym - powiedział Ludovic Subran, Główny Ekonomista Grupy Allianz i Grupy Euler Hermes.

Pod pojęciem niewypłacalności rozumiemy stan faktyczny – niezdolność do regulowania zobowiązań na rzecz wierzycieli. Do końca ubiegłego roku były to upadłość likwidacyjna, jak i układowa. Po zmianie prawa, w tym roku, postępowanie układowe oddzielono, dla podkreślenia zmiany wyodrębnione postępowania naprawcze nie mają już w nazwie „upadłości”. Dla zachowania porównywalności danych bieżących z tymi z lat ubiegłych (gdy postępowanie układowe było rodzajem upadłości) nadal traktujemy łącznie wszystkie przypadki postępowań upadłościowych i naprawczych, jako niewypłacalność przedsiębiorstw. Ponadto nadal otworzenie tych postępowań oznacza dla dotychczasowego dostawcy de facto brak bieżącej płatności – z tego powodu Euler Hermes na całym świecie, pod pojęciem niewypłacalności, rozumie zarówno przypadki likwidacji firm, jak i wszczęcia w ich przypadku procesów naprawczych (jak np. objecie w USA firmy ochrona przed wierzycielami z tytułu Chapter 11).
Grzegorz Błachnio
Euler Hermes
Artur Niewrzędowski
MultiAN PR

Euler Hermes to światowy lider na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jeden z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Posiadająca ponad 100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi finansowe, wspierające zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami. Sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad 5.800 pracowników. Euler Hermes jest spółką zależną Allianz oraz posiadającą rating AA. W 2018 roku skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,7 mld €, ubezpieczyła ona na całym świecie transakcje biznesowe o wartości wynoszącej na koniec 2018 roku 962 mld €.

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.eulerhermes.com, LinkedIn lub Twitter @eulerhermes

W Polsce grupa Euler Hermes jest obecna od 1998 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA oferuje ubezpieczenia należności handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednocześnie druga spółka działająca na polskim rynku - Euler Hermes Collections Sp. z o.o. oferuje windykację należności, raporty handlowe, ocenę ryzyka oraz program analiz branżowych. Obsługę klientów zapewnia Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o.
 
Uwaga dotycząca stwierdzeń wybiegających w przyszłość: Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych oczekiwań oraz innego rodzaju stwierdzenia wybiegające w przyszłość, oparte na aktualnych opiniach i założeniach kierownictwa firmy, obejmujących znane i nieznane czynniki ryzyka oraz niepewności, które mogą powodować osiągnięcie rzeczywistych wyników, rezultatów lub zdarzeń mogących istotnie odbiegać od tych wyrażonych lub dorozumianych w takich stwierdzeniach. Obok stwierdzeń wybiegających w przyszłość, co wynika z ich kontekstu, wyrazy „może”, „będzie”, „powinno”, „oczekuje”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny” lub „kontynuuje” oraz podobne wyrażenia oznaczają stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Rzeczywiste wyniki, rezultaty lub zdarzenia mogą w istotnym zakresie odbiegać od przewidywanych w takich stwierdzeniach, między innymi z powodu: (i) ogólnych warunków ekonomicznych, w tym w szczególności warunków ekonomicznych w kluczowych sektorach działalności Grupy Euler Hermes oraz na kluczowych dla niej rynkach, (ii) wyników osiąganych na rynkach finansowych, w tym na rynkach rozwijających się, również ze względu na niestabilność i płynność rynku oraz zdarzenia związane z kredytami, (iii) częstotliwości oraz zakresu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym zdarzeń powodowanych przez klęski żywiołowe oraz wiążących się ze wzrostem wydatków na likwidację szkód, (iv) poziomu powtarzalności zdarzeń, (v) zakresu niespłacanych kredytów, (vi) poziomu stóp procentowych, (vii) kursów wymiany walut, w tym m.in. kursu wymiany EUR/USD, (viii) zmian w poziomie konkurencji, (ix) zmian przepisów prawa i regulacji, m.in. dotyczących konwergencji walutowej oraz Europejskiej Unii Walutowej, (x) zmian w zakresie polityk banków centralnych i/lub władz innych krajów, (xi) wpływu przejęć spółek, w tym także kwestii związanych z integracją, (xii) działań restrukturyzacyjnych, oraz (xiii) ogólnych czynników związanych z konkurencją na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wystąpienie wielu z tych czynników może być bardziej prawdopodobne lub mogą one przyjmować bardziej wyraźną postać na skutek działań terrorystycznych i ich konsekwencji. Firma nie ma obowiązku aktualizacji żadnych stwierdzeń wybiegających w przyszłość.