Wilfried Verstraete

Chief Executive Officer and Chairman of the Board of Management Euler Hermes

 

Szanowni Państwo,

Od kiedy żyjemy w nowych realiach, które niesie ze sobą światowy kryzys, chcemy serdecznie podziękować Państwu, za nieustające zaufanie okazywane firmie Euler Hermes. Najbliższa przyszłość pozostaje niepewna dla nas wszystkich, ponieważ epidemia Covid-19 nadal trwa. Postanowiliśmy więc wzmocnić nasze wsparcie dla Państwa. Pragnę przekazać kilka informacji na temat rozwoju sytuacji i scenariusza, jakiego firmy mogą spodziewać się w nadchodzących miesiącach.

Po pierwsze, chciałbym podkreślić znaczenie trudnej sytuacji gospodarczej. Uważamy, że obecnie znajdujemy się w oku cyklonu i nie spodziewamy się, że powrót PKB do poziomu sprzed kryzysu nastąpił wcześniej, niż w roku 2022. Nasze najnowsze prognozy są następujące:

 

  • Spadek światowego PKB o -4,7% w 2020 r., a następnie wzrost o 4,8% w roku 2021.
  • Wzrost liczby niewypłacalności w skali całego świata o 35% w roku 2021.
  • Spadek obrotów światowego handlu o -20% w roku 2020.

Do końca roku, większy wpływ kryzysu stanie się wyraźniejszy ze względu na desynchronizację ponownego otwarcia poszczególnych krajów oraz wycofanie rządowych pakietów stymulacyjnych i programów wsparcia kredytowego. Katastrofalne konsekwencje gospodarcze spowodowane Covid-19 wciąż są przed nami i musimy być realistami, jeśli chodzi o ich skutki. Liderzy biznesowi już potwierdzili, że przepływy pieniężne stanowią poważny problem. W maju 65% liderów stwierdziło, że opóźnienia w płatnościach miały znaczenie dla działalności ich przedsiębiorstw w okresie ostatnich dwóch miesięcy. Tylko 31% firm czuło się w pełni przygotowanych do radzenia sobie z opóźnieniami płatniczymi, w porównaniu z 44% przed wybuchem pandemii. Obawiam się, że gdyby ankieta została przeprowadzona dzisiaj, liczby te byłyby jeszcze bardziej niekorzystne.

Nadszedł czas, aby zainwestować w technologie i wykorzystać analizy biznesowe, żeby w pełni zrozumieć braki w zabezpieczeniach i trafnie przewidzieć ryzyko. Liderzy firm powinni skupić się na planowaniu, dywersyfikacji i ubezpieczeniach. Każdy z nas musi podjąć odważne kroki, aby chronić nasze firmy, stymulować przyszły wzrost, minimalizować ryzyko i umożliwić kontrolowane zarządzanie przyszłymi kryzysami lub kolejną falą pandemii, której nie można wykluczyć.

W tym kontekście musimy koncentrować się na naszych klientach. Kryzys pokazał wartość danych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym i natychmiast dostępnych. Dlatego też wzmocniliśmy i ulepszyliśmy nasze narzędzia, a ponadto opracowujemy nowe technologie, aby pomóc naszym klientom uzyskać obraz bieżącej sytuacji i podejmować niezbędne działania jak najwcześniej:

  • Płynne zarządzanie polisami dzięki nowym, ulepszonym funkcjom platformy klienta Syntesys Online.
  • Lepsze zrozumienie dostawców i partnerów biznesowych dzięki TradeScore, w miarę udostępniania tego rozwiązania dla wszystkich firm obecnych na rynku, w większej liczbie krajów*. Zapewnia ono możliwość kluczowej wymiany danych między kupującymi a Euler Hermes, z natychmiastowym dostępem do kluczowych danych finansowych i branżowych.
  • Dostęp do seminariów internetowych na temat kluczowych wskaźników ekonomicznych, zapewniających wsparcie w zakresie podejmowania najważniejszych decyzji, takich jak dane i prognozy dotyczące niewypłacalności, a także ryzyka makroekonomicznego i specyficznego dla danego sektora.
  • Bezpośredni dostęp do najnowszych informacji ekonomicznych i dotyczących trendów gospodarczych, dzięki rozszerzonym danym ekonomicznym online i zwiększonej interakcji z naszymi firmowymi ekspertami.
  • Dla mniejszych firm, wsparcie niezwiązane z płatnościami i zapewnienie spokoju ducha dzięki nowemu, dedykowanemu produktowi, zaprojektowanemu, aby sprostać specyficznej presji, jakiej doświadczają małe przedsiębiorstwa należące do kategorii MŚP.


Wkraczamy w drugie półrocze bardzo trudnego roku, wiedząc, że jutro jest nieznaną przyszłością. Uważamy, że kluczowe jest teraz skupienie uwagi na zapewnienie odporności i zagadnienia dotyczące przystosowania się do nowych realiów. Kiedy już określimy, co przyniesie nam nowa rzeczywistość, mogą Państwo mieć pewność, że oddanie naszych zespołów będzie silniejsze niż kiedykolwiek i że będziemy nadal jako pierwsi udzielać Państwu wsparcia, pomagając odzyskać i wzmocnić zaufanie do przyszłości.Z poważaniem,

Wilfried Verstraete
Chief Executive Officer and Chairman of the Board of Management Euler Hermes

 * niektóre funkcje lub rozwiązania są na razie dostępne tylko w określonych krajach i będą rozszerzane stopniowo. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z dedykowanym zespołem Euler Hermes.

Pod pojęciem niewypłacalności rozumiemy stan faktyczny – niezdolność do regulowania zobowiązań na rzecz wierzycieli. Do końca ubiegłego roku były to upadłość likwidacyjna, jak i układowa. Po zmianie prawa, w tym roku, postępowanie układowe oddzielono, dla podkreślenia zmiany wyodrębnione postępowania naprawcze nie mają już w nazwie „upadłości”. Dla zachowania porównywalności danych bieżących z tymi z lat ubiegłych (gdy postępowanie układowe było rodzajem upadłości) nadal traktujemy łącznie wszystkie przypadki postępowań upadłościowych i naprawczych, jako niewypłacalność przedsiębiorstw. Ponadto nadal otworzenie tych postępowań oznacza dla dotychczasowego dostawcy de facto brak bieżącej płatności – z tego powodu Euler Hermes na całym świecie, pod pojęciem niewypłacalności, rozumie zarówno przypadki likwidacji firm, jak i wszczęcia w ich przypadku procesów naprawczych (jak np. objecie w USA firmy ochrona przed wierzycielami z tytułu Chapter 11).
Grzegorz Błachnio
Euler Hermes
Artur Niewrzędowski
MultiAN PR

Euler Hermes to światowy lider na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jeden z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Posiadająca ponad 100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi finansowe, wspierające zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami. Sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad 5.800 pracowników. Euler Hermes jest spółką zależną Allianz oraz posiadającą rating AA. W 2018 roku skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,7 mld €, ubezpieczyła ona na całym świecie transakcje biznesowe o wartości wynoszącej na koniec 2018 roku 962 mld €.

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.eulerhermes.com, LinkedIn lub Twitter @eulerhermes

W Polsce grupa Euler Hermes jest obecna od 1998 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA oferuje ubezpieczenia należności handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednocześnie druga spółka działająca na polskim rynku - Euler Hermes Collections Sp. z o.o. oferuje windykację należności, raporty handlowe, ocenę ryzyka oraz program analiz branżowych. Obsługę klientów zapewnia Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o.
 
Uwaga dotycząca stwierdzeń wybiegających w przyszłość: Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych oczekiwań oraz innego rodzaju stwierdzenia wybiegające w przyszłość, oparte na aktualnych opiniach i założeniach kierownictwa firmy, obejmujących znane i nieznane czynniki ryzyka oraz niepewności, które mogą powodować osiągnięcie rzeczywistych wyników, rezultatów lub zdarzeń mogących istotnie odbiegać od tych wyrażonych lub dorozumianych w takich stwierdzeniach. Obok stwierdzeń wybiegających w przyszłość, co wynika z ich kontekstu, wyrazy „może”, „będzie”, „powinno”, „oczekuje”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny” lub „kontynuuje” oraz podobne wyrażenia oznaczają stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Rzeczywiste wyniki, rezultaty lub zdarzenia mogą w istotnym zakresie odbiegać od przewidywanych w takich stwierdzeniach, między innymi z powodu: (i) ogólnych warunków ekonomicznych, w tym w szczególności warunków ekonomicznych w kluczowych sektorach działalności Grupy Euler Hermes oraz na kluczowych dla niej rynkach, (ii) wyników osiąganych na rynkach finansowych, w tym na rynkach rozwijających się, również ze względu na niestabilność i płynność rynku oraz zdarzenia związane z kredytami, (iii) częstotliwości oraz zakresu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym zdarzeń powodowanych przez klęski żywiołowe oraz wiążących się ze wzrostem wydatków na likwidację szkód, (iv) poziomu powtarzalności zdarzeń, (v) zakresu niespłacanych kredytów, (vi) poziomu stóp procentowych, (vii) kursów wymiany walut, w tym m.in. kursu wymiany EUR/USD, (viii) zmian w poziomie konkurencji, (ix) zmian przepisów prawa i regulacji, m.in. dotyczących konwergencji walutowej oraz Europejskiej Unii Walutowej, (x) zmian w zakresie polityk banków centralnych i/lub władz innych krajów, (xi) wpływu przejęć spółek, w tym także kwestii związanych z integracją, (xii) działań restrukturyzacyjnych, oraz (xiii) ogólnych czynników związanych z konkurencją na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wystąpienie wielu z tych czynników może być bardziej prawdopodobne lub mogą one przyjmować bardziej wyraźną postać na skutek działań terrorystycznych i ich konsekwencji. Firma nie ma obowiązku aktualizacji żadnych stwierdzeń wybiegających w przyszłość.