Komunikacja z akcjonariuszem

Ogłoszenie o złożeniu przez Spółkę dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych:

W dniu 24 czerwca 2020 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. złożyło do Repozytorium Dokumentów Finansowych następujące dokumenty: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2019.

Ogłoszenie o uchwałach podjętych w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

W dniu 16 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. podjęło następujące Uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, w sprawie powołania Pana Kristopher Patrick Macauley na członka Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie powołania Pana Sébastien Rageot na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Ogłoszenie o zmianach w składzie Rady Nadzorczej:

Z dniem 15 czerwca 2020 r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. złożyli: Pani Marine Arlette Bochot i Pan Antoine Luc Marie George.