Komunikacja z akcjonariuszem

Dematerializacja akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

W dniu 30 września 2020 r. Zarząd Spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie wykonując obowiązek zawarty w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wezwał Euler Hermes SA jako akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji.

 

Rejestracja zmian w statucie Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym:

W dniu 30.06.2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian w statucie Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. przyjętych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 29.05.2020 r. Zakres zmian dokonanych w statucie Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.: zmieniono Art. 5, Art. 29 § 2, Art. 29 § 4, Art. 29 § 5, Art 46; w Art. 37 dodano § 7 i § 8, w Art. 41 dodano § 6, §7 i § 8; w Art. 38 skreślono § 2, a dotychczasowy § 3 otrzymał numer § 2. Przyjęto tekst jednolity statutu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

 

Ogłoszenie o złożeniu przez Spółkę dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych:

W dniu 24 czerwca 2020 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. złożyło do Repozytorium Dokumentów Finansowych następujące dokumenty: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2019.

 

Ogłoszenie o uchwałach podjętych w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

W dniu 16 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. podjęło następujące Uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, w sprawie powołania Pana Kristopher Patrick Macauley na członka Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie powołania Pana Sébastien Rageot na członka Rady Nadzorczej Spółki.

 

Ogłoszenie o zmianach w składzie Rady Nadzorczej:

Z dniem 15 czerwca 2020 r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. złożyli: Pani Marine Arlette Bochot i Pan Antoine Luc Marie George.