Pravidelné sledovanie finančnej výkonnosti vašej spoločnosti je dôležité, a to nielen ako núdzové opatrenie v ťažkých ekonomických časoch. Dynamické monitorovanie podporuje flexibilitu a sebavedomie, čo vám umožňuje rýchlo sa prispôsobiť a využiť príležitosti, prípadne sa pripraviť na očakávané ťažkosti.

Sledovanie kľúčových finančných ukazovateľov KPI vám umožní predvídať budúci rast vášho podnikania a riadiť vaše vzťahy s partnermi, bankami, investormi, dodávateľmi a zákazníkmi. V ďalšej časti sa pozrieme päť ukazovateľov KPI, ktoré by ste mali sledovať.

WCR meria finančné zdroje potrebné na pokrytie oneskorenia medzi odoslanými a prijatými platbami a ukazuje množstvo finančných zdrojov, ktoré spoločnosť potrebuje na zabezpečenie svojho výrobného cyklu ako aj splátok dlhov a budúcich prevádzkových výdavkov.

Ako kľúčový indikátor poskytuje hodnotenie hotovostnej pozície spoločnosti v reálnom čase a naznačuje, do akej miery sa dokážete vyrovnať (alebo nie) s nepredvídanou udalosťou, ako je oneskorená platba alebo platobná neschopnosť.

Čistý prevádzkový kapitál = zásoby + pohľadávky – záväzky

Tip: Negatívny WCR (menej ako 1) signalizuje, že odchádzajúce prostriedky potrebné na prevádzku prevyšujú prichádzajúce zdroje z obchodných aktivít. Naopak, pozitívne WCR (medzi 1,5 a 2) je znakom toho, že spoločnosť nemusí vyžiť svoje dlhodobé zdroje, aby uspokojila krátkodobé požiadavky. Viac informácií sa dozviete v našom samostatnom článku o požiadavkách na prevádzkový kapitál.

Je to podiel majetku podniku, ktorý je financovaný dlhom. Tento pomer meria úroveň pákového efektu vášho podnikania.

Je mimoriadne dôležité sledovať úroveň zadlženosti vašej spoločnosti. Vyzbrojení týmito informáciami môžete s pokojom hľadieť do budúcnosti a prijímať plne informované rozhodnutia. Ak je napríklad pre rozvoj podnikania nevyhnutný nákup konkrétneho stroja, môžete sa rozhodnúť financovať nákup tak, že si vezmete nový úver alebo že do firmy privediete nových investorov.

Tieto dve veľmi odlišné stratégie budú mať konkrétny dopad na vaše podnikanie, a preto je potrebné podporiť vaše rozhodnutia kvantitatívnymi ukazovateľmi. Výpočet miery zadlženosti tiež poskytuje informácie o vašom cash flow a finančnej nezávislosti.

Miera zadlženosti = celkové dlhy / celkové aktíva

Tip: The debt ratio, expressed as a percentage, is the ratio total debt to total assets. A debt ratio greater than 100% tells you that a company has more debt than assets, while a debt ratio less than 100% indicates that a company has more assets than debt.

Miera zadlženosti vyjadrená v percentách predstavuje pomer celkového dlhu k celkovým aktívam. Miera zadlženosti vyššia ako 100% vám hovorí, že spoločnosť má viac dlhov ako aktív, zatiaľ čo hodnota nižšia ako 100% naznačuje, že spoločnosť má viac aktív ako dlhov. Prečítajte si viac o miere zadlženosti.

Bod zvratu je veľmi dôležitý ukazovateľ, ktorý vám ukazuje hranicu, po prekročení ktorej začnete zarábať peniaze.

Aj keď je bod zvratu vždy stanovený pri zakladaní podnikania, môže niekedy poklesnúť, akonáhle je firma v prevádzke. Tento KPI je však potrebné kontrolovať pravidelne, pretože sa neustále mení v závislosti od rôznych faktorov, od vyšších nákladov na dodávateľa až po vyššie mzdové náklady.

Bod zvratu = fixné náklady / hruba zisková marža

Tip: Bod zvratu sa dosiahne, keď sa výnosy rovnajú celkovým nákladom. Na základe tohto ukazovateľa môžete upraviť svoje výrobné náklady, aby ste dosiahli zisk skôr.

“Cash flow” označuje pohyb peňazí do/z podnikania - napríklad z prevádzky, investovania a financovania. Voľný cash flow odráža hotovosť, ktorú máte k dispozícii alebo ktorú môžete voľne použiť.

Plán cash flow je založený na pravidelnej aktualizácii prognóz týchto pohybov v budúcnosti, povedzme týždenne alebo dokonca denne. Tak bude vaše hodnotenie budúcich príjmov a výdavkov úzko spojené so súčasnou situáciou vášho podnikania.

Voľný cash flow = čístý príjem + odpisy/amortizácia – zmeny prevádzkového kapitálu – kapitálové výdavky

Tip: Prognóza cash flow sa neustále vyvíja, a preto by sa mala pravidelne, minimálne však týždenne, prehodnocovať.

Predstavuje to, aké percento z predaja sa premenilo na zisk. Existuje niekoľko typov ziskovej marže. Hlavné sú:

  • Hrubá zisková marža: rozdiel medzi príjmom spojeným s predajom produktov a nákladmi na predaný tovar (COGS).
  • Prevádzková zisková marža: percento zisku vyprodukovaného spoločnosťou z jej celkových výnosov a po zaplatení variabilných nákladov, ale pred zaplatením dane alebo úrokov.
  • Čistá zisková marža: percento zisku spoločnosti z jej celkových výnosov a po zaplatení variabilných nákladov aj daní alebo úrokov.

Tieto ukazovatele KPI môžete využiť na odhad zisku generovaného vašou spoločnosťou. Marža je ovplyvnená rôznymi faktormi, ako je veľkosť spoločnosti a objem vyrobeného tovaru. Všeobecne povedané, s rastom objemu predaja sa zvyšuje aj zisková marža. 

Hrubá zisková marža = celkové príjmy – náklady na predaný tovar (COGS)

Prevádzková zisková marža = prevádzkový zisk / príjem

Čistá zisková marža = čistý zisk / čisté príjem

Tip: Rovnako ako plán cash flow, aj vaša zisková marža sa neustále mení v závislosti od širokej škály faktorov, od množstevných zliav po výrobné náklady. Sledovanie tohto KPI viac-menej denne vám umožní rýchlo reagovať na zmeny.

Dôkladné sledovanie týchto ukazovateľov vám umožní mať kontrolu nad svojím podnikaním a poskytne vám pevný základ pre všetky strategické rozhodnutia, ktoré musíte urobiť. Ak chcete získať ďalšie tipy a rady týkajúce finančného monitoringu vašej spoločnosti, stiahnite si náš e-book: Zlepšite svoju analýzu finančnej výkonnosti.