Pri nastavovaní plánov je vždy lepšie, ak sa najskôr pozriete späť. Ročné hodnotenie je príležitosťou pozrieť sa do spätného zrkadla a zhodnotiť predchádzajúci rok. Schopnosť vidieť celoročnú výkonnosť vám pomôže analyzovať vaše reakcie na udalosti v posledných 12 mesiacoch a poučiť sa z nich.

Je to tiež príležitosť zhodnotiť projekty na rozvoj vašej spoločnosti a pozrieť sa dopredu. Preto je dôležité, aby ste sa mohli odvolávať na spoľahlivé a presné čísla ... a na správne KPI ukazovatele. Toto je šesť kľúčových ukazovateľov výkonnosti, ktoré môžete využiť na každoročné hodnotenie vašej firmy.

WCR (Working capital requirement) predstavuje množstvo finančných zdrojov, ktoré spoločnosť potrebuje na zabezpečenie svojho výrobného cyklu, splátok dlhov a úhrady nadchádzajúcich prevádzkových nákladov. Nárast WCR zvyčajne znamená, že máte menej finančných prostriedkov na realizáciu ďalších cieľov, ako je vývoj nových produktov, geografická expanzia, akvizícia, modernizácia alebo zníženie dlhu. Pokles WCR naznačuje, že menej vašich aktív je spojených s každodennou prevádzkou spoločnosti a máte viac finančných prostriedkov, s ktorými môžete nakladať, ako chcete.

Výpočet WCR: Čistý prevádzkový kapitál = zásoby + pohľadávky – splatné faktúry

Kým hrubá marža ponúka informácie o ziskovosti (príjmy mínus náklady súvisiace s činnosťou spoločnosti), hrubý prevádzkový prebytok (GOS = gross operating surplus) meria, koľko peňazí zostane po zaplatení miezd a daní.

GOS popisuje prevádzkovú ziskovosť spoločnosti počas celého prevádzkového cyklu. Finančnú rovnováhu spoločnosti je možné analyzovať porovnaním GOS v rámci jednotlivých rokov. GOS je ďalej možné použiť na meranie zisku pred zdanením a to odpočítaním amortizácie a odpisov.

Výpočet hrubej marže: Hrubá marža = čisté tržby - COGS (náklady na predaný tovar)

Výpočet hrubého prevádzkového prebytku: Hrubý prevádzkový prebytok = čisté tržby - (mzdy + dane)

Tento ukazovateľ použite na posúdenie finančného zdravia vašej firmy a na meranie prebytočných zdrojov vytvorených na konci roka, ktoré sa potom môžu alokovať ku položkám ako splátky pôžičiek, nové investície alebo zvýšenie pracovného kapitálu. Interne vygenerovaná hotovosť vám napríklad pomôže rozhodnúť sa, či vyplatíte dividendy. Každoročný výpočet kapacity samofinancovania vám umožní zhodnotiť zmeny počas niekoľkých finančných rokov. V ideálnom prípade by malo dochádzať k nárastu v priebehu času.

Výpočet kapacity samofinancovania: Kapacita samofinancovania = čistý zisk + odpisy, amortizácia a opravné položky.

Ďalším ukazovateľom, ktorý je potrebné z dlhodobého hľadiska zvažovať, je bod zvratu, t. j. úroveň príjmov, pod ktorú sa spoločnosť nesmie dostať, aby sa vyhla strate.

Výpočet bodu zvratu na konci každého finančného roka vám umožní posúdiť tento ukazovateľ v priebehu času. Bod zvratu nie je statický, vyvíja sa v reakcii na množstvo faktorov, ako sú mzdové náklady a ceny komodít, ktoré sa sami pravidelne menia podľa internej stratégie spoločnosti, ale hlavne kvôli cyklickým faktorom, ktoré sú spravidla mimo dosahu vedenia spoločnosti.

Výpočet bodu zvratu: Bod zvratu = fixné náklady / hrubá zisková marža

Zásoby sú hotové výrobky v držbe spoločnosti, ktoré sú k dispozícii na predaj a zahŕňajú aj suroviny využité na výrobu týchto tovarov - ak ich vyrábate sami.

Kým sú zásoby nepredané, sú vo vašej súvahe klasifikované ako obežný majetok. Pri predaji položky zásob sa jej náklady na spracovanie (skladovanie, atď) presunú do kategórie nákladov na predaný tovar (COGS = cost of goods sold) vo výkaze ziskov a strát.

Pretože zásoby sú súčasťou peňazí, ktoré tečú do a z vašej firmy, je dobré implementovať systém neustálej kontroly a k tomu kompletné zhodnotenie najmenej raz na konci každého roka.

Zásoby tovaru sa hodnotia prostredníctvom fyzickej inventúry. Zásoby surovín a vstupov sa účtujú v súvahe v obstarávacích nákladoch, kým nedokončená výroba sa meria pomocou výrobných nákladov vynaložených do konca účtovného obdobia.

Výpočet COGS: Náklady na predaný tovar = nákupy + počiatočné zásoby - konečné zásoby

Malé a stredné spoločnosti väčšinou nesledujú svoje oneskorené platby pravidelne. Ale práve tie sú pre nich kľúčovým ukazovateľom, pretože meškajúce platby môžu mať katastrofálny vplyv na ich hotovostnú pozíciu a následne na ich schopnosť pokračovať v prevádzke. Preto je dôležité vytvoriť si dashboard, ktorý vám poskytne prehľad o aktuálnych platbách spolu s pohľadávkami z obchodného styku a splatnými faktúrami.

Ak potrebujete pomôcť so sledovaním platieb, využite kľúčový, ale málo známy ukazovateľ: počet dní splatnosti (DSO = Days Sales Outstanding).

DSO meria priemerný čas platby za vaše obchodné faktúry a pomôže vám posúdiť vašu schopnosť získať platby v danom časovom období (napríklad jeden mesiac). Tieto informácie vám umožnia konať skôr, než bude neskoro a to zaslaním upomienok, opätovným prerokovaním platobných podmienok s dodávateľmi alebo predvídaním potreby financovania.

Výpočet DSO: Počet dní splatnosti = (pohľadávky / celkové tržby) *počet dní

Pozrite si príklad: za mesiac január spoločnosť ABC Ltd. predala tovar za 50 000 Eur a na konci mesiaca mala v súvahe pohľadávky 35 000 Eur. Jej DSO je: (35 000/50 000) * 31 = 22,3 dní. Znamená to, že v januári trvalo spoločnosti ABC Ltd. zinkasovať platby 22 dní po uskutočnení predaja.

Vďaka týmto ukazovateľom budete nielen schopní presne zhodnotiť svoju aktivitu a finančnú výkonnosť za obdobie 12 mesiacov, ale budete tiež môcť vytvárať prognózy do budúcnosti. Kompletná ročná kontrola je kľúčom k vytvoreniu perspektívnej stratégie rastu.

Ak chcete získať ďalšie tipy a rady týkajúce sa finančného monitoringu vášho podnikania, stiahnite si náš e-book: Vylepšite svoju analýzu finančnej výkonnosti.