Finančná analýza dnes môže byť komplikovaná. Kedysi sme sa pozerali do finančných výkazov, aby sme zistili pohľadávky, dlhy, zisk a stratu, dnes berieme do úvahy aj EBITDA (zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou), cyklus konverzie hotovosti a nefinančné KPI, ako je ESG – pri ktorom sa očakáva, že spoločnosť bude aktívna v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a správy vecí verejných.

V tomto článku sa zameriavame na kľúčové KPI na hodnotenie finančného zdravia vašich obchodných partnerov. Ide o viac, ako len o čísla!

Referenčným KPI je v zásade EBITDA. Zachytáva, ako sa darí základnému podnikaniu, bez zohľadnenia jednorazových položiek, nepravidelných daní alebo dlhovej záťaže.

Okrem EBITDA sa pozrite aj na:

  • Výnosy/tržby: mali by mať kladnú hodnotu. Ale v prípade veľmi rýchleho rastu pamätajte, že ten musí byť financovaný.
  • Čistá marža: čím vyššia, tým lepšia.
  • Pákový efekt (čistý dlh voči EBITDA): zvyčajne by mal byť pod hodnotou 3 alebo 4, ale môže sa líšiť v závislosti od odvetvia.
  • Likvidita: zahŕňa hotovosť a nevybrané potvrdené úverové linky.
  • Miera zadlženosti: mala by sa analyzovať z dlhodobého hľadiska.

A nezabudnite na požiadavky prevádzkového kapitálu (WCR), ktoré merajú tú časť likvidity, ktorá je v spoločnosti kedykoľvek k dispozícii, jednoducho kvôli udržaniu činnosti. Vypočíta sa ako rozdiel medzi krátkodobými aktívami a krátkodobými záväzkami.

Z dlhodobejšieho hľadiska sa pozrime na vlastné imanie, pomer dlhu k vlastnému kapitálu a profil splatnosti dlhu. Aký má váš partner prístup k úverom?

Potom porovnajte svoje zistenia s priemerom v odvetví a získate tak obraz o finančnej životaschopnosti vášho obchodného partnera.

Z praktického hľadiska nebuďte príliš rigidní v tom, ako hodnotíte údaje. Neexistuje niečo ako správny pomer „dobrého“ alebo „zlého“. Napríklad obchodná spoločnosť zvyčajne pracuje s nízkymi maržami a vysokým dlhovým zaťažením, čo vedie k zvýšenému pomeru čistého dlhu k EBITDA. Tento krátkodobý dlh je však krytý zásobami a transakciami nákupu/predaja. Naopak, priemyselná skupina sa bude pri údržbe svojich strojov a investíciach do ťažkých zariadení spoliehať na dlhodobý dlh.

To všetko sa odohráva na pozadí bezprecedentných globálnych turbulencií vyvolaných pandémiou. Kríza Covid-19 ukázala, ako sú naše obchodné aktivity vzájomne prepojené a ako rýchlo sa môžu problémy šíriť medzi partnermi a zákazníkmi.

Finančné monitorovanie vašej vlastnej výkonnosti a tiež výkonnosti vašich zákazníkov a partnerov zmierni riziká alebo rušivé vplyvy na vaše podnikanie. Dynamické monitorovanie je nevyhnutným nástrojom na identifikáciu slabých článkov vo vašom hodnotovom reťazci. Ako hovorí Nicolas Marchenoir, Head of Commercial Underwriting v spoločnosti Euler Hermes France: „Môžete byť len tak dobrí ako vaša protistrana. Ak má jeden alebo viacerí ťažkosti s platením alebo dodaním, máte problémy aj vy.“ To platí pre obchodných partnerov aj zákazníkov.

Pozrime sa na príklad. Povedzme, že sa váš hlavný dodávateľ dostáva do finančných problémov. Nemusí to byť len kvôli pandémii. Mohol si napríklad účtovať nižšie ceny, ako sú trhové. To znamená, že ak ho budete musieť nahradiť za iného dodávateľa, buď nakoniec kúpite drahšie materiály od niekoho iného, alebo urobíte kompromis v oblasti kvality, aby ste udržali rovnakú úroveň výdavkov. Takže riskujete narušenie dodávateľského reťazca alebo stratu zákazníkov kvôli vyšším cenám, ktoré budete musieť účtovať.

Aby ste boli oportunistickí, musíte najskôr predvídať najhoršie scenáre. Musíte byť pripravení!

Úspešnou spoločnosťou je tá spoločnosť, ktorá je v súlade so zainteresovanými stranami, ako sú zákazníci, zamestnanci, dodávatelia a regulačné orgány,“ upozorňuje Régis de Chambost, Regional Delegate v spoločnosti Euler Hermes France. Dôležitými ukazovateľmi charakteru spoločnosti preto môžu byť miera odporúčania spoločnosti jej zákazníkmi alebo zamestnancami (Net Promoter Score alebo NPS), miera rezignácie, miera pracovných úrazov, miera absencií, miera udržania zákazníkov, pokuty zaplatené za nedodržiavanie predpisov, diverzita zamestnancov atď.

Pomáha to pozrieť sa na hodnotenie vašich partnerov a zákazníkov zo široka, najmä preto, že sa objavujú znaky hospodárskeho oživenia a vy si chcete byť istí, že je vaša spoločnosť pripravená využiť príležitosti, ktoré prídu.

Expert na riziká, ktorý rozumie nielen číslam, ale aj vášmu podnikaniu, vášmu odvetviu a ekonomike, vám môže pomôcť vidieť tento širší pohľad a môže vytvoriť pevný základ pre vaše rozhodnutia. Poistenie pohľadávok zahŕňa takéto odborné znalosti v oblasti rizika, pomáha vám chrániť sa pred neplatením a nasmerovať sa k prosperujúcej budúcnosti.

Ak chcete získať ďalšie tipy a rady týkajúce sa finančného monitoringu v podnikaní, stiahnite si náš e-book: Zvýšte svoju analýzu finančnej výkonnosti.