Je jednoduché vnímať finančný monitoring ako úlohu naviac, v skutočnosti ale ide o užitočný nástroj, ktorý vám pomôže dosiahnuť vaše ciele a rast vášho podnikania. Prinášame vám krátky prehľad vybraných KPI ukazovateľov, ktoré môžete použiť a ktoré vám pomôžu dosiahnuť rôzne ciele.

Podnikateľský plán resp. biznis plán stanovuje budúce ciele vašej spoločnosti a stratégiu, ktorú chcete použiť na ich dosiahnutie. Existuje niekoľko kľúčových ukazovateľov výkonnosti, ktoré vám a vášmu tímu pomôžu robiť múdre obchodné rozhodnutia o vašom smerovaní. Nezabudnite však: KPI nie je cieľ; je to ukazovateľ na ceste k vášmu cieľu. Inými slovami, ukazovatele KPI vás môžu varovať, ak vás čakajú problémy, alebo vás uistiť, že idete správnou cestou.

Základný prehľad finančných KPI ukazovateľov:

 

 1. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortisation)
  Je mierou ziskovosti a celkovej finančnej výkonnosti vašej spoločnosti. Môže to byť zavádzajúce, pretože nezahŕňa náklady na kapitálové investície, ako sú pozemky alebo vybavenie.
  EBITDA = čistý príjem + úroky + dane + odpisy + amortizácia
 2. Hrubá zisková marža
  Je to suma výnosov, ktorá zostáva po odpočítaní nákladov predaja. Vypočíta sa tak, že sa odčítajú celkové čisté tržby mínus náklady na predaný tovar a rozdiel sa vydelí čistými tržbami:
  Hrubá zisková marža = (čisté tržby – náklady na predaný tovar) / čisté tržby
 3. Čistá zisková marža
  Ukazuje, aké percento z vašich tržieb predstavuje skutočný zisk. Vypočíta sa odpočítaním nákladov na podnikanie (náklady na predaný tovar, úroky z dlhov, dane, prevádzkové a iné náklady) od celkových výnosov a vydelením výsledku celkovými príjmami (a vynásobením 100, aby sme získali výsledok v percentách):
  Čistá zisková marža = (príjmy - náklady na predaný tovar - prevádzkové náklady - úroky - dane) / príjmy x 100

  „Dobré“ marže sa v jednotlivých odvetviach značne líšia, ale vo všeobecnosti sa 10% marža čistého zisku považuje za priemer, 20% marža je dobrá a 5% je nízka.
 4. Prevádzkový kapitál
  Je to množstvo likvidných čistých aktív, ktoré má vaša spoločnosť k dispozícii na financovanie každodenných operácií po zaplatení krátkodobých záväzkov. Prevádzkový kapitál sa vypočíta vydelením obežného majetku (aktív, ktoré vaša spoločnosť vlastní a ktoré je možné využiť alebo premeniť na hotovosť do jedného roka) krátkodobými záväzkami (množstvo peňazí, ktoré vaša spoločnosť dlhuje, splatné do jedného roka):
  Prevádzkový kapitál = obežný majetok – krátkodobé záväzky
  .
  Hodnota vyššia ako 1 znamená, že obežný majetok prevyšuje záväzky. Všeobecne platí, že čím je táto hodnota vyššia, tým lepšie.
 5. Pákový efekt
  Predstavuje objem dlhov (požičaných prostriedkov), ktoré sa využili na nákup majetku/aktív. Pákový efekt sa môže vzťahovať aj na výšku dlhov, ktoré spoločnosť používa na financovanie majetku. Bežný vzorec na jeho výpočet je:
  Pákový efekt = čistý dlh / EBITDA
 6. Cash flow
  Predstavuje peňažný tok do a z vášho podnikania, v súvislosti s prevádzkou, investovaním alebo financovaním. Výpočet cash flow je jednoducho porovnaním prichádzajúcich peňazí s peňažnými prostriedkami, ktoré v priebehu určitého obdobia odchádzajú. Plánovanie cash flow je nevyhnutné pre optimalizáciu stratégie spoločnosti. Vzorec pre čistý cash flow je:
  Čistý Cash Flow = získané peňažné prostriedky – odchádzajúce peňažné prostriedky.

Predpokladajme, že chcete rozšíriť vaše podnikanie, ale budete na to potrebovať financovanie.

Ak chcete zistiť, koľko financií potrebujete, pozrite sa na:

 • Váš pákový efekt: aká je výška dlhov na nákup aktív, ktoré už teraz máte? O koľko viac si môžete požičať?
 • Prevádzkový kapitál: môže čiastočne zodpovedať otázky o zadlženosti, pretože vám ukáže, koľko peňazí vám zostane po zaplatení všetkých nákladov na prevádzku spoločnosti.

S vašim odvetvím súvisia aj ďalšie nefinančné riziká. Mohlo by napríklad dôjsť k narušeniu vášho dodávateľského reťazca? Alebo ste pod tlakom možných nových nariadení? Práve v takýchto situáciách vám môže poistenie pohľadávok pomôcť pri ochrane investícií, o ktorých uvažujete.

Bez ohľadu na to, ako veľmi veríte, že váš projekt bude skvelý a bez ohľadu na to, kto vám požičia finančné prostriedky, bude chcieť vidieť váš podnikateľský plán a presné čísla - najmä vašu čistú ziskovú maržu, prevádzkový kapitál a cash flow.

Banky sú čoraz menej ochotné požičiavať peniaze malým a stredným podnikateľom, pretože nedávne regulačné zmeny zvýšili náklady na financovanie, takže pri budúcich vyjednávaniach budete musieť byť presvedčiví. Ak váš plán napríklad zahŕňa vysoké investície do digitalizácie vašej spoločnosti, buďte pripravení ukázať, ako budú tieto náklady amortizované zvýšením produktivity, čo umožní prilákať nových zákazníkov a získať väčší podiel na trhu.

Ukazovatele KPI používajte pravidelne, aby ste si udržali prehľad o svojej finančnej výkonnosti. Tu je niekoľko návrhov, kedy sa na čo pozrieť:

 • Denne: riadenie cash flow a výdavkov. Pamätajte si: hotovosť je kráľ.
 • Mesačne: vyhodnotenie výkonnosti a úprav cieľov do blízkej budúcnosti.
 • Štvrťročne: vyhodnotenie sezónnych výsledkov a porovnanie s rovnakým obdobím pred rokom.
 • Polročne: sledovanie a prípadná úprava dlhodobejšej výkonnosti a KPI ukazovateľov.
 • Ročne: pochopenie zmien, ktoré nastali od momentu stanovenia ročných cieľov a ich príčin.

Pamätajte si, že vaše ciele sa budú meniť, ako bude vaše podnikanie rásť. Rásť by mala aj vaša finančná a riziková gramotnosť, aby ste boli pripravení chopiť sa budúcich príležitostí.

Ak chcete získať ďalšie tipy a rady týkajúce sa finančného monitorovania vášho podnikania, stiahnite si náš e-book: Vylepšite svoju analýzu finančnej výkonnosti.