Neistá doba sťažuje predikciu finančnej stability vášho podnikania. Základným prvkom, ktorý je nutné vziať do úvahy, je obchodná likvidita. Vďaka našej kalkulačke firemnej likvidity môžete rýchlo získať simuláciu toho, ako by sa vaša finančná situácia mohla vyvíjať: aký je trend, dôjde ku kríze, ako môžu niektoré vonkajšie faktory ovplyvniť vašu obchodnú likviditu?

Likvidita spoločnosti vyjadruje, ako ľahko je možné previesť jej aktíva na hotovosť. Niektoré aktíva, ako sú bežné účty alebo dlhopisy, sú veľmi likvidné, pretože ich môžete previesť na hotovosť v priebehu niekoľkých hodín alebo dní, zatiaľ čo iné sú ťažšie zameniteľné, napríklad majetok alebo vybavenie, ktorého predaj by vyžadoval týždne alebo mesiace.

Riadenie obchodnej likvidity je pre spoločnosti zásadný, pretože generovanie hotovosti im rýchlo umožňuje čeliť náhlemu deficitu peňazí, platiť neočakávané zmenky alebo dlhy, ale aj realizovať svoje operácie a potenciálne rozširovať svoje podnikanie.

Likviditu spoločnosti môže ovplyvniť mnoho faktorov. Napríklad nadmerný obchod - keď miniete viac, než zarobíte alebo si môžete dovoliť vyprodukovať. Ak nemáte dostatok zdrojov, môže to vašu likviditu výrazne ovplyvniť. Strata jedného z najväčších zákazníkov by tiež mohla mať obrovský vplyv, pretože by to viedlo k zníženiu vašich príjmov. Ak nemôžete svoje aktíva rýchlo previesť na hotovosť, môže sa stať, že nebudete schopní platiť svoje účty včas a dostanete sa tak do platobnej neschopnosti.

Ak chcete lepšie pochopiť, ako simulátor obchodnej likvidity funguje a ako simulovať dopad vonkajších faktorov na likviditu spoločnosti, vyplňte nižšie uvedené políčka a kliknite na "Vypočítať". Môžete sa tiež pozrieť na naše rady pod simulátorom likvidity.

Vaše údaje
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
%
%
Deň

Zoberte prosím na vedomie, že tento nástroj je len ilustrovaný príklad, ktorý ukazuje potenciálny dopad rady preddefinovaných faktorov a nenahrádza riadne finančné plánovanie. Toto je čiastočne spôsobené predpokladmi nástroja, ktoré sú zjednodušenou verziou obchodnej reality. Napríklad faktúry sú distribuované náhodne počas mesiaca (čo sa mení s každou aktualizáciou), zatiaľ čo náklady sú distribuované rovnomerne v rámci mesiaca. Vaša osobná situácia sa môže výrazne líšiť od finančných výsledkov navrhovaných nástrojom.

Najskôr vyplňte políčka tak, aby odrážali vašu aktuálnu situáciu, bez toho aby ste zohľadnili dopad akýchkoľvek externých negatívnych faktorov:

 • Dostupné likvidné aktíva: váš inventár, pohľadávky, zásoby a nevyužité úverové linky sú príkladom likvidných aktív - položky, ktoré môžete rýchlo previesť na hotovosť.
 • Mesačné fixné náklady: splátky lízingu a nájmu, poistenie, splátky úrokov
 • Mesačné variabilné náklady: práca, provízie a suroviny
 • Mesačný obrat
 • Počet odoslaných faktúr za mesiac
 • Jednorazové straty: napríklad hodnota pokazeného tovaru

Teraz kliknite na "Vypočítať" a pozrite sa na graf simulácie vašej likvidity na najbližších 90 dní, ktorá nezahŕňa vplyv vonkajších faktorov.

Všetko, čo musíte urobiť, je vyplniť alebo upraviť niektoré polia, aby ste simulovali potenciálne dopady na vašu likviditu – napr. zníženie obratu, straty, pokles predaja, nezaplatené faktúry alebo oneskorenie platieb.

Položte si napríklad tieto otázky:

 

 • Aké percento môjho mesačného obratu by mohlo byť stratené, ak by sa moji klienti dostali do platobnej neschopnosti?
 • Môžem znížiť ktorýkoľvek zo svojich variabilných nákladov?
 • Existujú nejaké jednorazové straty, ktoré môžem predvídať? Napríklad preto, že klienti nájdu iné alternatívy, alebo preto, že sa zničí tovar podliehajúci rýchlej skaze?
 • Do akej miery môžem očakávať priemerný pokles predaja počas najbližších troch mesiacov?
 • Aký je podiel nezaplatených faktúr alebo nedobytných pohľadávok, ktorý by som mohol očakávať počas nasledujúcich troch mesiacov?
 • Aké je oneskorenie, ktoré môžem očakávať pri platbách od klientov?

Pri riadení likvidity spoločnosti je dôležité sledovať, kde a ako vynakladáte prostriedky. Vytváranie cash flow prognóz vám môže pomôcť pri riadení likvidity a vyhnúť sa tak nutnosti hľadať núdzové riešenia pri zabránení finančnej kríze.

Ak máte obavy a chcete chrániť vaše peňažné toky, zostáva poistenie pohľadávok najkompletnejším a bezpečným riešením na podporu vášho riadenia úverového rizika a komerčného rozvoja.

Kontaktujte nás a zistite, ako by sme vám mohli pomôcť chrániť vaše podnikanie aj v ťažkých časoch.