Získanie verejných zákaziek

Získajte cenovú ponuku

 

Zoznámiť sa s tým ako využívať bonding, je mimoriadne dôležité pre akúkoľvek firmu, ktorá plánuje pracovať s verejným sektorom, najmä pre stavebné projekty. Riziká – a to najmä pri aktivitách v zahraničí – sú vždy vysoké. Mnohé projekty sú ovplyvnené nepredvídanými udalosťami, od počasia až po zlyhanie dodávateľa alebo oneskorenie dodávky základných materiálov.  

Účelom poistenia záruk je znížiť neistotu a zabezpečiť finančné aspekty zmluvy tak, aby boli podmienky pre všetky strany dobré a aby bolo možné projekt dokončiť. Záruku za realizáciu diela poskytuje dodávateľ developerovi a kryje tak škody, ktoré môže váš zákazník utrpieť, ak vy (ako dodávateľ) nemôžete splniť vašu stranu dohody. Platobná záruka chráni pracovníkov, dodávateľov materiálov a subdodávateľov pred neuhradenými platbami. Obidva typy záruk sú nevyhnutné na získanie verejných zákaziek.

Iné typy záruk môžete využiť na to, aby ste pomohli svojej firme získať významné zmluvy s verejným sektorom a profitovať z nich. Napríklad záruka za akontáciu zabezpečí akékoľvek peniaze vyplatené dodávateľom ešte pred začatím práce. Záruka za ponuku chráni majiteľa projektu, ak ponuka nie je splnená. V mnohých zmluvách vo verejnom sektore môže zákon požadovať záruku za ponuku, platbu a plnenie.

Máme celosvetové skúsenosti s poskytovaním záruk v oblasti stavebníctva, výroby a iných odvetviach, v ktorých pôsobia dodávatelia z verejného sektora. S naším chápaním dynamiky obchodu a jemných detailov riadenia záruk  na celom svete využívame tieto jednoduché princípy a vytvárame dohody, ktoré sú prispôsobené vašim potrebám.  

Zníženie neistoty a poskytnutie ochrany

Získajte cenovú ponuku

Práca s verejným sektorom prináša zmluvným partnerom a dodávateľom nové finančné výzvy. V mnohých prípadoch, najmä pri veľkých projektoch, budete potrebovať spoluprácu s inými organizáciami. Môžeme vám pomôcť vybudovať úspešné partnerstvá, aby ste vy mohli tieto zmluvy získať. Využitím bondingu a našich záruk, ktoré majú vysokú úroveň založenú na ratingu AA od agentúry Standard & Poor's, bude vaše finančné riziko zmiernené. Môžeme tiež pomôcť vášmu tímu zodpovednému za predkladanie ponúk analyzovať riziká tak, aby využité záruky, boli vhodné pre konkrétnu zákazku a vyhovovali požiadavkám vášho zákazníka vo verejnom sektore. Odborníci v našej globálnej sieti poskytujú hlboké vedomosti a skúsenosti, pokiaľ ide o lokálne podmienky a predpisy, aby ste mohli predložiť ponuky s istotou na každom trhu.