Integritetsmeddelande

Euler Hermes, en del av Allianz Group, är världens ledande kreditförsäkringsföretag med filialer och närstående bolag över hela världen. Euler Hermes tillhandahåller B2B finansiella produkter och tjänster och hjälper kunder världen över att handla klokt och utveckla sina affärer på ett säkert sätt. 

 

Detta integritetsmeddelande avser följande juridiska enhet: 

Euler Hermes Sverige filial
Döbelnsgatan 24
Box 729
101 34 Stockholm 

(“Euler Hermes”, “vi”, “oss” eller “vår”)

 

Euler Hermes värnar om dina personuppgifter. Detta integritetsmeddelande förklarar vilka personuppgifter vi behandlar om dig, hur och varför vi behandlar och använder dem och hur länge vi sparar dem. Vi beskriver även dina rättigheter att få tillgång till, rätta eller motsätta sig behandlingen av dessa uppgifter (inklusive begäran om att de raderas, enligt tillämpliga lagar och regler).

Läs detta meddelande noggrant. Kontakta oss om du har frågor: privacy.se@eulerhermes.com

1. Allmän information 

1.1 Det här avsnittet gäller för kunder, mäklare, agenter och tredje parter, såväl som personer som bara besöker våra webbplatser.  

1.2 Är Euler Hermes ”personuppgiftsansvarig”? Vad betyder det?  
 
Ja, Euler Hermes är ”personuppgiftsansvarig” enligt definitionen i tillämpliga lagar och regler (specifikt, EU:s allmänna Dataskyddsdirektiv). Det betyder att Euler Hermes är den juridiska person som kontrollerar de personuppgifter som den behandlar och ska enligt lag säkerställa att interna regler, processer och förfaranden finns för att skydda dessa uppgifter och respektera rättigheterna för de personer vars uppgifter behandlas. 

1.3 Vilken typ av personuppgifter behandlar Euler Hermes in om dig?  

Beroende på vilken information du anger eller vilka preferenser du väljer, kan Euler Hermes behandla följande kategorier av personuppgifter om dig:

 • ​Uppgifter som du ger oss, till exempel när du registrerar dig för våra tjänster, såsom ditt namn, din e-postadress, telefonnummer, jobbtitel, firma. 

 • Om du besöker vår webbplats, behandlar vi uppgifter om dig genom att använda cookies. En cookie är en liten datafil som lagras på din enhet och tillåter oss att identifiera din webbläsare när du besöker vår webbplats igen. Vi använder cookies för att ge dig en användarvänlig, säker och effektiv webbplats och för att kunna erbjuda dig tjänster anpassade efter dina behov och intressen, t.ex. genom att anpassa din webbläsarupplevelse eller visa anpassad (tredje part) annons för dig. Om du vill veta mer om cookies, läs cookies avsnittet nedan (2.2).

 • Information vi erhåller från tredje part (t.ex. informationstjänster) eller offentligt tillgängliga källor (t.ex. kommersiella register).

1.4 För vilka ändamål och på vilken rättslig grund behandlar Euler Hermes dina personuppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter på grundval av

 • ditt samtycke, för att 
  o tillhandahålla, underhålla, förbättra och utveckla våra tjänster och skräddarsy dem efter dina behov och intressen (till exempel för att erbjuda dig anpassad annonsering) 
  o kommunicera med dig 
  o informera och rådgöra med dig om Euler Hermes produkter (till exempel genom att skicka marknadsföring)

 • förberedelse och/eller utförande av ett avtal med dig, för att
  o förbereda erbjudanden för en av våra produkter, leverera våra tjänster till dig och uppfylla våra ömsesidiga avtalsförpliktelser
  o konfigurera och behålla dina användarkonton, för teknisk support eller för andra relaterade ändamål

 • våra berättigade intressen, för att
  o tillhandahålla, underhålla, förbättra och utveckla våra tjänster och skräddarsy dem efter dina behov och intressen (till exempel för att erbjuda dig anpassad annonsering) 
  o förbättra säkerheten i Euler Hermes IT system till gagn för alla våra användare
  o kommunicera med dig

 • Iakttagande av rättsliga skyldigheter för att
   o uppfylla begäran från brottsbekämpningsmyndighet eller upptäcktsförfaranden eller, om så krävs eller tillåts av tillämpliga lagar, domstolsbeslut, myndighetsregler eller myndigheter, där det är nödvändigt för att undersöka, förebygga eller vidta åtgärder avseende olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situationer som medför eventuella hot till säkerheten för någon person eller kränkningar av vår policy eller villkor och 

Om vi behandlar dina uppgifter för andra ändamål än vad som beskrivs i denna policy kommer vi informera dig om dessa andra ändamål och erhålla ditt samtycke där så krävs.

 

1.5 Var kommer dina personuppgifter att behandlas? 

Personuppgifter som behandlas av Euler Hermes kan behandlas både inom och utanför Europeiska unionen (”EU”) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), som alltid omfattas av avtalsbestämmelser om sekretess och säkerhet i linje med tillämpliga lagar och föreskrifter för dataskydd. Vi kommer inte att avslöja dina personuppgifter till parter som inte är behöriga att behandla dem.

Observera att EU/EES-länderna och andra länder har olika lagar om skydd av personuppgifter. När dina personuppgifter överförs från ditt eget land till ett annat land kan lagar och regler som skyddar dina personuppgifter i det land som din information överförs till, vara olika (eller mindre skyddande) än de i ditt hemland. Till exempel kan omständigheterna i vilken brottsbekämpningsmyndigheter får tillgång till personuppgifter variera från land till land. 

När vi överför dina personuppgifter för behandling utanför EES, kommer vi att genomföra effektiva överföringsmekanismer (t.ex. EU-standardavtalsklausuler eller bindande företagsregler) för att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd.

1.6 Hur länge behåller vi dina personuppgifter? 

Vi kommer inte att behålla dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de behandlas eller för att iaktta lagliga skyldigheter, eller som tillåts enligt lag, t.ex. för att försvara rättsliga krav. Efteråt tar vi bort dina personuppgifter. De individuella lagringstiderna beror på typen av personuppgifter och syftet med behandlingen.   

1.7 Vilka är dina rättigheter avseende dina personuppgifter? 

I den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar och bestämmelser om dataskydd har du rätt att:

 • få tillgång till personuppgifter som hålls om dig, inklusive information såsom källan till och kategorierna av uppgifter, syftet med behandlingen, mottagarna (eller kategorier av mottagare) och respektive lagringstid;
 • begära uppdatering eller rättelse av dina personuppgifter så att de alltid är riktiga;
 • hämta dina personuppgifter i ett elektroniskt format åt dig eller en annan registeransvarig;
 • begära att dina personuppgifter raderas om de inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades;
 • begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel där du har bestridit riktigheten i dina personuppgifter, för en period tills dess vi kan verifiera dess riktighet;
 • motsätta sig behandlingen av dina personuppgifter av särskilda skäl som rör din specifika situation och som har företräde framför våra berättigande skäl för behandlingen; och
 • återkalla ditt samtycke när som helst i de fall dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke, utan att det påverkar laglydigheten av behandlingen baserat på samtycke innan det återkallas, eller om det finns en annan rättslig grund för att behandla dina uppgifter (som har företräde framför berättigade intressen);
 • lämna in ett klagomål till den personuppgiftsansvarige  och/eller den relevanta dataskyddsmyndigheten.
 • Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss och uppge ditt namn och din e-postadress samt syftet med din förfrågan. Se Begäran om tillgång till uppgifter.

1.8 Vem delar vi dina personuppgifter med? 

Vi kan dela dina personuppgifter med andra bolag inom Euler Hermes koncernen, med bedrägeriförebyggande institut och tredje part som anlitats av oss för att utföra föpliktelser i samband med vår verksamhet, inklusive kreditupplysningsbolag, juridiska rådgivare och ombud för inkasso.

2. Webbplatser

2.1 Hur samlar Euler Hermes in dina uppgifter?

På vår webbplats, samlar Euler Hermes bara in de personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller i online formulär eller som du annars tillåter oss att behandla i enlighet med de cookie preferenser du valde när du först besökte vår sida. Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst och om du gör det kommer vi att avbryta behandlingen av dina uppgifter som samlats in på denna webbplats. Du kan återkalla ditt samtycke här

2.2 Cookies 

En cookie eller kaka är en liten datafil som lagras på din dator eller mobila enhet och tillåter webbplatsen att ”komma ihåg” dina handlingar eller preferenser. Vi använder cookies för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att underlätta din tillgång till den genom att samla information om din enhet och dina preferenser (t.ex. din enhet och din webbläsare). Dessutom samlar vi information om hur du interagerar med våra och våra partners tjänster, såsom reklamtjänster. I princip kan du även använda vår webbplats utan cookies. Om du vill använda vår hemsida till fullo och bekvämt, bör du acceptera dessa cookies. Du kan ändra din cookie inställning, till exempel återkalla ditt samtycke, när som helst. 

Det finns flera typer av cookies:
(a) Sessionscookie (eller “tillfällig cookie”)

En sessionscookie tillåter oss att lagra din åtgärd under din webbläsarsession (t.ex. dina inloggningsuppgifter). Sessionscookies raderas när du stänger din webbläsare eller lämnar vår webbplats.  

(b) Beständig cookie (eller ”tracking cookies”)

En beständig cookie lagras på din enhet mellan webbläsarsessioner. Dessa cookies hjälper oss att komma ihåg dina preferenser eller handlingar varje gång du besöker vår webbplats fram till cookie:s utgångsdatum. Dessa cookies används även för att hålla dig inloggad på vår webbplats. Så snart som denna cookie är raderad måste du ange dina inloggningsuppgifter igen.

(c) Tredje parts cookies

Dessa cookies ställs in av en tredje part som är separat från vår webbplats, till exempel för att tillhandahålla annonser som banderoller för produkter från tredje part eller sociala medier knappar.

På vår webbplats använder vi följande cookies:

Cookie namn

Användning

Lagringstid

Typ av cookie

GA

Google Analytics cookies för att skilja mellan användare

2 år

Tredje parts cookies

Marketo

Cookies för att skilja mellan användare

2 år

Tredje parts cookies

 

3. Tredje parter

När vi tillhandahåller våra kunder med handelsrelaterade kreditförsäkringslösningar kan vi behandla information om dig och ditt företag för att bedöma och övervaka vår egen risk och för eventuella inkassoåtgärder. Vi behandlar information från tredje part eller allmänt tillgänglig information. Vi kan även behandla uppgifter som du ger oss. Vi behandlar uppgifter om:

 • Kommersiella enheter: handelssektor, namn, representanters namn (t.ex. styrelseledamöter) och information om din kreditvärdighet (t.ex. betalnings- och riskhändelser). 
 • Enskilda näringsidkare eller familjeföretag: namn, e-postadress, adress, handelssektor, juridisk form, namn på företrädare (t.ex. styrelseledamöter) och information om din kreditvärdighet (t.ex. betalnings- och riskhändelser).

4. Hur kan du kontakta oss? 

Om du har frågor om dina personuppgifter kan du kontakta oss på privacy.se@eulerhermes.com.

5. Hur ofta uppdaterar vi detta integritetsmeddelande? 

Vi granskar regelbundet detta integritetsmeddelande och ändrar det från tid till annan. Vi kommer att se till att den senaste versionen är tillgänglig här och vi kan dessutom informera dig direkt (till exempel via e-post) i fall av betydande ändringar. Detta integritetsmeddelande uppdaterades senast 31.03.2018.