ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Ο ρόλος μας στην Euler Hermes & Allianz Economic Research είναι να αναλύουμε τις κύριες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.
ολες οι οικονομικες δημοσιευσεις
Δημοσιεύουμε

+ 400

άρθρα ετησίως
Υποστηρίζουμε

+ 15.000

πελάτες, υποψήφιους πελάτες και συνεργάτες στη λήψη αποφάσεων
Παρακολουθούμε και αξιολογούμε

240

χώρες και 18 κλάδους
Βασιζόμαστε σε τρεις πυλώνες: την ανάλυση κινδύνου ανά χώρα, την ανάλυση κινδύνου ανά κλάδο και τις πληροφορίες για κύριες θεματικές τάσεις, εστιάζοντας περισσότερο στο εμπόριο, την αφερεγγυότητα και τη συμπεριφορά ως προς την πραγματοποίηση πληρωμών. Η δουλειά μας εξυπηρετεί εσωτερικούς πελάτες (Διευθύνοντες Συμβούλους και περιφερειακούς Διευθύνοντες Συμβούλους, το οικονομικό τμήμα, το τμήμα ανάληψης κινδύνων, το τμήμα μάρκετινγκ, το τμήμα επικοινωνίας...), καθώς και εξωτερικούς πελάτες (ασφαλισμένους και υποψήφιους πελάτες, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και συνεργάτες της ΕΗ) και εμφανίζεται τακτικά σε κορυφαία μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως.
Ανακαλύψτε την ομάδα μας
Οι αξιολογήσεις μας έχουν ως στόχο την εκτίμηση του κινδύνου μη πληρωμών από εταιρείες σε μια συγκεκριμένη χώρα, προκειμένου να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τις διεθνείς επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Η μεθοδολογία μας συνίσταται στην ανάλυση εκατοντάδων οικονομικών δεικτών, τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη κατανόηση των οικονομικών, πολιτικών, επιχειρηματικών, εμπορικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων.
Χρησιμοποιήστε το εργαλείο μας για να αναλύσετε βασικούς δείκτες πληρωμής και αφερεγγυότητας που είναι κρίσιμοι για τις εταιρείες
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ