Οικονομικες ερευνες

Ο ρόλος μας στην Euler Hermes & Allianz Economic Research είναι να αναλύουμε τις κύριες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

ολες οι οικονομικες δημοσιευσεις

Τι παρέχουμε

Δημοσιεύουμε

+ 400

άρθρα ετησίως

Υποστηρίζουμε

+ 15.000

πελάτες, υποψήφιους πελάτες και συνεργάτες στη λήψη αποφάσεων

Παρακολουθούμε και αξιολογούμε

240

χώρες και 18 κλάδους

 

Βασιζόμαστε σε τρεις πυλώνες: την ανάλυση κινδύνου ανά χώρα, την ανάλυση κινδύνου ανά κλάδο και τις πληροφορίες για κύριες θεματικές τάσεις, εστιάζοντας περισσότερο στο εμπόριο, την αφερεγγυότητα και τη συμπεριφορά ως προς την πραγματοποίηση πληρωμών. Η δουλειά μας εξυπηρετεί εσωτερικούς πελάτες (Διευθύνοντες Συμβούλους και περιφερειακούς Διευθύνοντες Συμβούλους, το οικονομικό τμήμα, το τμήμα ανάληψης κινδύνων, το τμήμα μάρκετινγκ, το τμήμα επικοινωνίας...), καθώς και εξωτερικούς πελάτες (ασφαλισμένους και υποψήφιους πελάτες, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και συνεργάτες της ΕΗ) και εμφανίζεται τακτικά σε κορυφαία μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως. 

Δημοσιεύσεις οικονομικών ερευνών

Ανάλυση κινδύνου ανά χώρα

Discover Euler Hermes' risk updates and the economic outlook for 241 countries around the world.

Οι αξιολογήσεις των χωρών από την Euler Hermes έχουν ως στόχο την εκτίμηση του κινδύνου διακοπής πληρωμών σε οποιαδήποτε από 240 χώρες, 70 εκ των οποίων ενημερώνονται κάθε τρίμηνο. Η τελική αξιολόγηση είναι ένας συνδυασμός των εξής: μιας Μεσοπρόθεσμης αξιολόγησης (από ΑΑ έως D) με την οποία υπολογίζονται οι οικονομικές ανισορροπίες, η ποιότητα του επιχειρηματικού κλίματος και η πιθανότητα πολιτικών κινδύνων, και μιας Βραχυπρόθεσμης αξιολόγησης (1-4), η οποία εστιάζει στους επόμενους 6-12 μήνες μέσω μακροοικονομικών δεικτών που σηματοδοτούν μια χρηματοοικονομική κρίση λόγω διακοπής των χρηματοδοτικών ροών.

Ανάλυση κινδύνου ανά κλάδο

Discover Euler Hermes' analysis of the risk of non-payment by companies in 18 sectors across 70 countries around the world.

Η Euler Hermes επικαιροποιεί και τις αξιολογήσεις της για τον κίνδυνο ανά κλάδο σε τριμηνιαία βάση. Οι αξιολογήσεις του κινδύνου ανά κλάδο υπολογίζουν τον κίνδυνο μη πληρωμών για 18 κλάδους σε 70 χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους σε σχέση με τη ζήτηση, την κερδοφορία, τη χρηματοδότηση και τον ανταγωνισμό σε κάθε χώρα. Το αποτέλεσμα είναι ένα επίπεδο κινδύνου σε μία κλίμακα 4 διαβαθμίσεων, από «Χαμηλός», σε περίπτωση υγιών βασικών οικονομικών μεγεθών με πολύ ευνοϊκές ή αρκετά καλές προοπτικές, έως «Υψηλός», σε περίπτωση που επίκειται συνεχιζόμενη κρίση.

Πληροφορίες

Η Euler Hermes έχει αποκτήσει εξειδίκευση στη θεματική έρευνα, με το μοναδικό και αποκλειστικό Παγκόσμιο Δείκτη Εταιρικής Επισφάλειας, Global Insolvency Index (GII), που αξιολογεί τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων σε περισσότερες από 40 χώρες. Επίσης, παρακολουθούμε τη συμπεριφορά ως προς την πραγματοποίηση πληρωμών, με το δείκτη Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων, Day Sales Outstanding (DSO) που έχουμε αναπτύξει. Τέλος, εξετάζουμε θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο, την ψηφιοποίηση και τις μελλοντικές τάσεις στις εταιρικές και δημόσιες πολιτικές σε τομείς όπως η κινητικότητα, η Περιβαλλοντική και Κοινωνική Διακυβέρνηση (ESG) και η ασφάλιση.

 

Χάρτης Κινδύνου ανά Χώρα

Οι αξιολογήσεις μας έχουν ως στόχο την εκτίμηση του κινδύνου μη πληρωμών από εταιρείες σε μια συγκεκριμένη χώρα, προκειμένου να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τις διεθνείς επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Η μεθοδολογία μας συνίσταται στην ανάλυση εκατοντάδων οικονομικών δεικτών, τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη κατανόηση των οικονομικών, πολιτικών, επιχειρηματικών, εμπορικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων.