Euler Hermes wspiera polski biznes wprowadzając nowe ubezpieczenia zabezpieczające transakcje handlowe

 

Przyszłość gospodarki i nas wszystkich zależy przede wszystkim od sytuacji i kondycji przedsiębiorstw. Euler Hermes, który w Polsce od ponad 22 lat wspiera biznes, wprowadził do swojej oferty dwa ubezpieczenia należności All Cover i Business Cover, będące kompleksową odpowiedzią na potrzeby ubezpieczeniowe firm.

Przedsiębiorcy na całym świecie prowadzą obecnie działalność w nietypowych realiach, będących konsekwencją zmian społeczno-ekonomicznych spowodowanych pandemią Covid-19. Zakłócenia w łańcuchach dostaw, ograniczenia w dostępie do rynku, niepewny popyt – i w efekcie największe od dekad ryzyko niewypłacalności kontrahentów przekładają się na wzrost znaczenia zabezpieczenia należności, czyli własnego kapitału każdej firmy. Kluczowa jest jego ochrona przed nieoczekiwanymi stratami jakie mogą pojawić się w związku z brakiem płatności ze strony kontrahenta nawet za jedną – tak, jedną transakcję.

All Cover i Business Cover – to nowatorskie na naszym rynku, pierwsze tego typu rozwiązania ubezpieczeniowe dla wszystkich polskich firm, zarówno MSP jak i tych największych. Zdecydowane uproszczenie mechanizmu ubezpieczenia transakcji ułatwia jego obsługę, a przede wszystkim poprawia płynność finansową jego użytkowników dzięki odformalizowaniu i przyspieszeniu procesów odszkodowawczych. Wychodzi to naprzeciw potrzebom firm, szukających obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej rozwiązań służących do monitorowania odbiorców i zabezpieczania swoich transakcji, ale także poprawienia swojej płynności finansowej, przyspieszenia obiegu należności i podniesienia efektywności wykorzystania kapitału. 

Kluczowe cechy rozwiązań wprowadzonych na polski rynek przez Euler Hermes: 

  • Jeden wniosek sygnalizujący brak płatności, uruchamiający zarówno proces windykacyjny jak i odszkodowawczy, co zapewnia możliwie najszybszą wypłatę odszkodowania
  • Uproszczony proces weryfikacji roszczenia i szybsze przejście do etapu odszkodowawczego - wstępne rozliczenie szkody już w 5 dni po nadesłaniu wniosku
  • Zmniejszenie do minimum formalności i zaangażowania przedsiębiorcy – czynności operacyjne jedynie po stronie Euler Hermes
  • Większa elastyczność handlowa ubezpieczonych firm – jednocześnie z przyspieszeniem rozliczania szkód Euler Hermes oferuje najdłuższy na rynku, bo 180 dniowy okres ubezpieczonego kredytu kupieckiego
  • Wygodna obsługa i dodatkowe narzędzia: dostęp online do polis poprzez platformę serwisową Syntesys, mobilizujący odbiorców stempel lub elektroniczna pieczęć windykacyjna, atrakcyjne warunki uczestnictwa w najbardziej rozwiniętym na rynku Programie Analiz Branżowych

 

Pod pojęciem niewypłacalności rozumiemy stan faktyczny – niezdolność do regulowania zobowiązań na rzecz wierzycieli. Do końca ubiegłego roku były to upadłość likwidacyjna, jak i układowa. Po zmianie prawa, w tym roku, postępowanie układowe oddzielono, dla podkreślenia zmiany wyodrębnione postępowania naprawcze nie mają już w nazwie „upadłości”. Dla zachowania porównywalności danych bieżących z tymi z lat ubiegłych (gdy postępowanie układowe było rodzajem upadłości) nadal traktujemy łącznie wszystkie przypadki postępowań upadłościowych i naprawczych, jako niewypłacalność przedsiębiorstw. Ponadto nadal otworzenie tych postępowań oznacza dla dotychczasowego dostawcy de facto brak bieżącej płatności – z tego powodu Euler Hermes na całym świecie, pod pojęciem niewypłacalności, rozumie zarówno przypadki likwidacji firm, jak i wszczęcia w ich przypadku procesów naprawczych (jak np. objecie w USA firmy ochrona przed wierzycielami z tytułu Chapter 11).
Grzegorz Błachnio
Euler Hermes
Artur Niewrzędowski
MultiAN PR

Euler Hermes to światowy lider na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jeden z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Posiadająca ponad 100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi finansowe, wspierające zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami. Sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad 5.800 pracowników. Euler Hermes jest spółką zależną Allianz oraz posiadającą rating AA. W 2018 roku skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,7 mld €, ubezpieczyła ona na całym świecie transakcje biznesowe o wartości wynoszącej na koniec 2018 roku 962 mld €.

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.eulerhermes.com, LinkedIn lub Twitter @eulerhermes

W Polsce grupa Euler Hermes jest obecna od 1998 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA oferuje ubezpieczenia należności handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednocześnie druga spółka działająca na polskim rynku - Euler Hermes Collections Sp. z o.o. oferuje windykację należności, raporty handlowe, ocenę ryzyka oraz program analiz branżowych. Obsługę klientów zapewnia Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o.
 
Uwaga dotycząca stwierdzeń wybiegających w przyszłość: Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych oczekiwań oraz innego rodzaju stwierdzenia wybiegające w przyszłość, oparte na aktualnych opiniach i założeniach kierownictwa firmy, obejmujących znane i nieznane czynniki ryzyka oraz niepewności, które mogą powodować osiągnięcie rzeczywistych wyników, rezultatów lub zdarzeń mogących istotnie odbiegać od tych wyrażonych lub dorozumianych w takich stwierdzeniach. Obok stwierdzeń wybiegających w przyszłość, co wynika z ich kontekstu, wyrazy „może”, „będzie”, „powinno”, „oczekuje”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny” lub „kontynuuje” oraz podobne wyrażenia oznaczają stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Rzeczywiste wyniki, rezultaty lub zdarzenia mogą w istotnym zakresie odbiegać od przewidywanych w takich stwierdzeniach, między innymi z powodu: (i) ogólnych warunków ekonomicznych, w tym w szczególności warunków ekonomicznych w kluczowych sektorach działalności Grupy Euler Hermes oraz na kluczowych dla niej rynkach, (ii) wyników osiąganych na rynkach finansowych, w tym na rynkach rozwijających się, również ze względu na niestabilność i płynność rynku oraz zdarzenia związane z kredytami, (iii) częstotliwości oraz zakresu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym zdarzeń powodowanych przez klęski żywiołowe oraz wiążących się ze wzrostem wydatków na likwidację szkód, (iv) poziomu powtarzalności zdarzeń, (v) zakresu niespłacanych kredytów, (vi) poziomu stóp procentowych, (vii) kursów wymiany walut, w tym m.in. kursu wymiany EUR/USD, (viii) zmian w poziomie konkurencji, (ix) zmian przepisów prawa i regulacji, m.in. dotyczących konwergencji walutowej oraz Europejskiej Unii Walutowej, (x) zmian w zakresie polityk banków centralnych i/lub władz innych krajów, (xi) wpływu przejęć spółek, w tym także kwestii związanych z integracją, (xii) działań restrukturyzacyjnych, oraz (xiii) ogólnych czynników związanych z konkurencją na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wystąpienie wielu z tych czynników może być bardziej prawdopodobne lub mogą one przyjmować bardziej wyraźną postać na skutek działań terrorystycznych i ich konsekwencji. Firma nie ma obowiązku aktualizacji żadnych stwierdzeń wybiegających w przyszłość.